24 698
Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

nr. 16
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DIJKE EN BIESHEUVEL

Ontvangen 5 november 1996

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de considerans vervalt «en werkgevers de mogelijkheid krijgen het risico van de arbeidsongeschiktheidsverzekering van hun werknemers bepaalde tijd zelf te dragen».

II

Artikel I, onderdeel A, wordt vervangen door:

A

In artikel 1 wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. Arbeidsongeschiktheidskas: de Arbeidsongeschiktheidskas, bedoeld in artikel 73.

III

Artikel I, onderdeel Ub, vervalt.

IV

Artikel I, onderdeel W, vervalt.

V

Artikel I, onderdeel X, artikel 76c, onderdeel c, vervalt.

VI

Artikel I, onderdeel X, artikel 76d, onderdeel m, vervalt.

VII

Artikel I, onderdeel X, artikel 76e, onderdeel c, vervalt.

VIII

In artikel I, onderdeel X, vervalt artikel 76f, vierde lid, onderdeel c.

IX

In artikel I, onderdeel AA, artikel 87d, vervalt «tegen de in artikel 75a, vierde lid, bedoelde betaling danwel».

X

Artikel I, onderdeel BB, 2°, vervalt.

XI

In artikel III, artikel 21a, eerste lid, vervalt «en marktwerking».

XII

In artikel VII vervalt «in artikel 75b en».

XIII

In artikel VIII vervalt «en marktwerking».

Toelichting

De door het kabinet voorgestelde premiedifferentiatie in de WAO betekent een forse prikkel voor werkgevers om het arbeidsongeschiktheidsrisico te verminderen. Het is niet wenselijk om daarnaast op dit moment over te gaan tot het bieden van de mogelijkheid van eigen risico dragen.

Bij aanvaarding van dit amendement komt het opschrift als volgt te luiden:

Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

Van Dijke

Biesheuvel

Naar boven