24 698
Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID VAN HOOF

Ontvangen 5 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel W, worden in artikel 75 de volgende wijzigingen aangebracht:

I

In het zesde lid wordt de eerste zin vervangen door:

De toestemming, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend met ingang van 1 januari of 1 juli van enig jaar, mits de aanvraag ten minste dertien weken voor de desbetreffende datum is ingediend.

II

In het zevende lid wordt onderdeel b vervangen door:

b. wordt door de bedrijfsvereniging op 1 januari of 1 juli van enig jaar beëindigd op aanvraag van de werkgever, mits deze aanvraag ten minste dertien weken voor de desbetreffende datum is ingediend;.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om het twee maal per jaar mogelijk te maken om eigen-risicodrager te worden, te weten op 1 januari en op 1 juli. Dit geldt in gelijke zin voor het beëindigen van het eigen-risicodragen. De aanvraag daartoe dient door de werkgever ten minste dertien weken voor de gewenste datum te worden ingediend.

Van Hoof

Naar boven