24 698
Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID BIESHEUVEL

Ontvangen 4 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel X, wordt in artikel 76f na het vierde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt:

5. Voor de in het eerste lid genoemde periode van vijf jaar wordt gelezen twee jaar indien de in het eerste lid bedoelde arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend aan een werknemer die op de eerste dag van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet, in dienstbetrekking stond tot een werkgever te wiens laste in het kalenderjaar waarin eerstgenoemde dag van ongeschiktheid is gelegen een premieplichtig loon is gekomen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan 15 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer in dat kalenderjaar. Het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer wordt, met toepassing van artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet sociale verzekeringen, vastgesteld door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe voor kleine werkgevers (15 werknemers of minder) de periode dat arbeidsongeschiktheidspremie moet worden betaald, te stellen op twee jaar.

De lasten voor kleine werkgevers worden al door één arbeidsongeschikte werknemer enorm hoog. De werkgever betaalt dan maximumpremie, in veel gevallen gedurende vijf jaar. Hiermee komen de lasten op 2,5 tot 4,5 maal de hoogte van de malus. Omdat bij kleine ondernemingen de mogelijkheid om fors te investeren in preventie- en reïntegratiebeleid ontbreekt, is de kans dat reïntegratie bij de eigen onderneming kan plaats hebben beperkt. De toevalsfactor is groot en het arbeidsongeschiktheidsrisico is nauwelijks afhankelijk van het gevoerde arbeidsomstandighedenbeleid. De mogelijkheid om de opgelegde lasten te beïnvloeden ontbreekt derhalve.

Indien dit amendement wordt aangenomen zal de bepaling omtrent de berekening van het individuele arbeidsongeschiktheidsrisico bedoeld in artikel 4 van de concept-amvb premiedifferentiatie, voor kleine werkgevers moeten worden aangepast.

Biesheuvel

Naar boven