24 669
Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en aanpassing van de Wet afbreking zwangerschap aan de gewijzigde wetgeving met betrekking tot accountants

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 augustus 1996

Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel B wordt «met kennis van de zorg voor geestelijk gestoorden» vervangen door: met kennis van de zorg voor personen die gestoord zijn in hun geestvermogens.

B

Onderdeel G komt te luiden:

G

Artikel 72 komt te luiden:

Artikel 72

De voordracht voor een krachtens artikel 14, 23, 37, 38, 39, 41, 44, 50, 58, 60 of 62 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekend gemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van Onze Minister te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

Toelichting

Beide wijzigingen vloeien voort uit het gestelde in het artikelsgewijze deel van de nota naar aanleiding van het verslag.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven