24 616
Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het openbaar bestuur (Wet op de Raad voor het openbaar bestuur)

nr. 7
AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK

Ontvangen 4 september 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt na «op het terrein van het openbaar bestuur» ingevoegd: en aan de Kiesraad een beleidsadviestaak op het terrein van het kiesrecht en de verkiezingen toe te kennen.

II

Na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel A 2 komt te luiden:

Artikel A 2

1. De Kiesraad heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal van advies te dienen in aangelegenheden die het kiesrecht of de verkiezingen betreffen.

2. De Kiesraad treedt voorts op als centraal stembureau in de gevallen waarin de wet dat voorschrijft.

3. De Kiesraad bestaat uit zeven leden.

B

De artikelen A 3 tot en met A 9 vervallen.

Toelichting

Ingevolge de Herzieningswet adviesstelsel verliest de Kiesraad met ingang van 1 januari 1997 zijn beleidsadviestaak op het terrein van het kiesrecht en de verkiezingen. Het amendement strekt ertoe de Kiesraad met ingang van dezelfde datum opnieuw een beleidsadviestaak op dit terrein toe te kennen.

De artikelen A 3 tot en met A 9 van de Kieswet kunnen vervallen, aangezien de Kaderwet adviescolleges thans voorziet in de in die artikelen geregelde onderwerpen.

Als dit amendement wordt aangenomen moet in het opschrift na «openbaar bestuur» worden ingevoegd: alsmede toekenning van een adviestaak aan de Kiesraad.

Koekkoek

Naar boven