24 616
Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het openbaar bestuur (Wet op de Raad voor het openbaar bestuur)

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 juni 1996

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1, tweede lid, wordt «acht» vervangen door: elf.

B. In artikel 2 wordt de zinsnede «de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur met het oog op het vergroten van zijn doeltreffendheid en doelmatigheid» vervangen door: de inrichting en het functioneren van de overheid met het oog op het vergroten van haar doeltreffendheid en doelmatigheid.

Toelichting

Deze wijzigingen zijn toegelicht in de nota naar aanleiding van het verslag.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven