24 614
Wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging als grondrecht

nr. 10
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 2 december 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XVI wordt punt 1 vervangen door:

1. In artikel 1, onderdeel e, wordt de zinsnede «onroerende monumenten welke eigendom zijn van een kerkgenootschap, kerkelijke gemeente of parochie of van een kerkelijke instelling en welke uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor de uitoefening van de eredienst» vervangen door: onroerende monumenten welke eigendom zijn van een kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel daarvan, een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, een ander godsdienstig genootschap of een genootschap op de grondslag van een levensovertuiging, en welke uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor het gezamenlijk belijden van de godsdienst of levensovertuiging.

Toelichting

Het amendement beoogt het begrip «genootschap op geestelijke grondslag» te vermijden omdat het in verschillende betekenissen wordt gebruikt. Soms omvat het kerkgenootschappen, soms niet.

Het amendement volgt de omschrijving van artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek.

Koekkoek

Naar boven