24 515
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

nr. 166
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 165

Voorgesteld 13 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat schuldhulpverlening in deze tijd van economische crisis belangrijk is;

overwegende, dat vrijwilligersorganisaties een belangrijke rol kunnen spelen bij hulp aan mensen die in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen;

overwegende, dat een goede samenwerking tussen deze organisaties en professionele schuldhulporganisaties en gemeenten noodzakelijk is;

verzoekt de regering om van de 130 mln. extra middelen voor schuldhulpverlening een substantieel deel beschikbaar te stellen voor landelijke vrijwilligersorganisaties, die in samenwerking met gemeenten en/of professionele schuldhulporganisaties projecten starten die het ondersteunende «werk» van vrijwilligers bij schuldhulpverlening bevorderen en daarmee de effectiviteit van schuldhulpverlening verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Spekman

Blanksma-Van den Heuvel

Naar boven