24 477
Wijziging van de voorstellen van wet tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290) en in verband met de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom

A
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

De tweede vermelding van 1 juli 1995 in de artikelen 51, eerste lid, Auteurswet 1912 en 35, eerste lid, Wet op de naburige rechten is alsnog van wijziging uitgesloten. In artikel 38, tweede lid, Auteurswet 1912 is «vervaardigd» vervangen door: gemaakt.

Rekening is gehouden met de Europese Economimische Ruimte.

Ingevoegd is artikel II. De titel van het wetsvoorstel en de considerans zijn hiermee in overeenstemming gebracht.

Naar boven