24 334
Wijziging van de Wet op de accijns, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met het reëel constant houden van de accijns van motorbrandstoffen, de invoering van een fiscaal vertegenwoordiger voor de assurantiebelasting en een aantal technische aanpassingen

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 oktober 1995

ARTIKEL XII wordt vervangen door:

ARTIKEL XII

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, waarbij ARTIKEL VII terugwerkt tot en met 1 januari 1995.

TOELICHTING

De wijziging is in paragraaf 4 (ARTIKEL XII Inwerkingtreding) van de Nota naar aanleiding van het verslag toegelicht.

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Naar boven