24 172
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken

nr. 15
MOTIE VAN HET LID VAN REY C.S.

Voorgesteld 12 september 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende dat de uit het wetsvoorstel voortvloeiende opbrengst aan overdrachtsbelasting is geraamd op f 150 mln.;

dat echter niet valt uit te sluiten dat de uiteindelijke opbrengst van het wetsvoorstel meer zal bedragen dan deze voorzichtige raming;

nodigt het kabinet uit de eventuele uit het wetsvoorstel voortvloeiende meeropbrengsten aan overdrachtsbelasting boven de geraamde f 150 mln. terug te sluizen in de vorm van een verlaging van het tarief van deze belasting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rey

Giskes

Reitsma

Van der Vlies

Naar boven