24 172
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 12 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel V worden de volgende wijzigingen aangebracht.

1. In het eerste lid wordt «artikel II, onderdeel B» vervangen door: Artikel II.

2. Het vijfde, zesde en zevende lid vervallen.

3. Het achtste lid wordt vernummerd in vijfde lid.

4. Het negende lid vervalt.

Toelichting

Omdat aan het voorgestelde alternatief niet eerder bekendheid is gegeven, wordt tevens de terugwerkende kracht tot 31 maart 1995, 18.00 uur, uitgezonderd van dit alternatief, dat dus in werking zal treden met ingang van de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wetsvoorstel wordt geplaatst. Ook de flankerende maatregelen in genoemde Uitvoeringsbeschikking zullen op die datum in werking treden.

Reitsma

Naar boven