24 172
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken

nr. 11
AMENDEMENTEN VAN HET LID VAN REY

Ontvangen 12 september 1995

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

Aan artikel II worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:

D. In artikel 12 wordt, onder aanduiding van het bestaande vierde lid als vijfde lid, een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:

4. Indien ten onrechte gebruik is gemaakt van de uitzondering van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, omdat degene aan wie de levering is verricht de onroerende zaak niet gebruikt voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van belasting op de voet van artikel 15 bestaat, wordt de belasting verschuldigd uit hoofde van artikel 15, zesde lid, van hem geheven.

E. In artikel 15, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, wordt «artikel 12, tweede, derde en vierde lid» vervangen door: artikel 12, tweede, derde en vijfde lid.

II

In artikel IV wordt na onderdeel A een nieuw onderdeel Aa ingevoegd, luidende:

Aa. Na artikel 42a wordt een nieuw artikel 42b ingevoegd, luidende:

Artikel 42b. Indien krachtens artikel 12, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, de verschuldigde omzetbelasting dient te worden voldaan door degene aan wie de levering is verricht, is de ondernemer die de levering heeft verricht hoofdelijk aansprakelijk voor die belasting, indien die ondernemer bij het gezamenlijk indienen van het optieverzoek niet de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen dan wel wist of kon weten dat niet voldaan werd aan de voorwaarden van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Toelichting

In dit amendement wordt voorgesteld de belastingschuld die ontstaat ten gevolge van het niet-voldoen aan het 90%-criterium te verleggen naar de koper. Teneinde te voorkomen dat doelbewust gebruik wordt gemaakt van deze verlegging, wordt een hoofdelijke aansprakelijkheid geïntroduceerd voor het geval de verkoper niet de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen of te kwader trouw heeft meegewerkt aan het optieverzoek.

Van Rey

Naar boven