24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 406 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2014

Tijdens het Algemeen Overleg Marktwerking en Mededinging op 18 september (eerste termijn)(Kamerstuk 24 036, nr. 400) en 9 oktober 2013 (tweede termijn)(Kamerstuk 24 036, nr. 405) is gesproken over de horecabiermarkt en hebben diverse leden van uw Kamer zorgen naar voren gebracht over de onderlinge verstandhouding tussen horecaondernemers en brouwers. Conform mijn toezegging aan uw Kamer heeft op donderdag 28 november jl. bij het Ministerie van Economische Zaken een gesprek plaatsgevonden met brouwers, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en enkele horecaondernemers om een verbetering van de onderlinge verstandhouding in de horecabiersector op gang te brengen. In dat gesprek zijn ook de aanbevelingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besproken, die zij heeft gedaan naar aanleiding van haar analyse van de horecabiermarkt.1 Conform mijn toezeggingen in het Algemeen Overleg en mijn brief van 7 juni 2013,2 informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van dit gesprek.

Algemeen beeld

Zoals ik tijdens het Algemeen Overleg Marktwerking en Mededinging heb aangegeven, acht ik het de verantwoordelijkheid van partijen zelf om tot een betere onderlinge verstandhouding te komen. Ik vind het daarom goed om te zien dat alle partijen in het gesprek op 28 november jl. bereidheid hebben getoond om zowel op bilateraal niveau als gezamenlijk de onderlinge verstandhouding te verbeteren. Ook hebben partijen aangegeven aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de ACM. Daarbij werd aangegeven dat een frisse start gemaakt kan worden door gezamenlijk te beginnen met concrete verbeterpunten waar partijen redelijk dicht bij elkaar staan. In het komende voorjaar zal er onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken een nieuw overleg plaatsvinden over de voortgang van de gezamenlijk afgesproken actiepunten.

Concrete verbeteringen in transparantie van contractvoorwaarden

In het gesprek is afgesproken dat de sector zelf aan de slag gaat met het concretiseren van verbeteringen op het gebied van transparantie, aansluitend op de aanbevelingen van de ACM.

In een gezamenlijk vervolggesprek tussen brouwers en (een afvaardiging van) horecaondernemers zal worden doorgesproken over de transparantie van kernbepalingen in contracten. Daarbij wordt bezien of een modelovereenkomst ten aanzien van de kernbepalingen nuttig kan zijn. Daarbij gaat het, aansluitend op de aanbevelingen van de ACM, om kernbepalingen zoals de mogelijkheden voor tussentijds opzeggen en de consequenties daarvan, mogelijkheden voor tussentijdse aflossing van leningen en de consequenties daarvan, de reikwijdte van exclusieve bedingen om dranken af te nemen van de brouwer en de condities voor overname door horecaondernemers van bruikleengoederen zoals een tapinstallatie.

Onderlinge overname bruikleengoederen tussen brouwers

Tijdens het gesprek van 28 november jl. is ook de aanbeveling van de ACM om het «Model Overname Bruikleengoederen» aan te passen en openbaar te maken ter sprake gekomen. Dat is een model dat een aantal brouwers hanteert bij onderlinge overname van bruikleeninstallaties indien een horecaondernemer naar een andere brouwer wil overstappen en de andere brouwer de bruikleeninstallatie overneemt. Openbaarmaking en aanpassing van het Model kan er volgens de ACM toe bijdragen dat ondernemers en andere brouwers bij het aangaan van een bruikleenovereenkomst beter kunnen inschatten wat op termijn de overnamemogelijkheden door een andere brouwer zijn. Inmiddels is mij bekend geworden dat brouwers ervoor hebben gekozen niet het «Model Overname Bruikleengoederen» te publiceren en gezamenlijk te hanteren. Gelet op de verschillen tussen brouwers wordt erop ingezet afspraken over frequent onderling claimverkeer als gevolg van overname van bruikleengoederen net als voorheen op bilateraal niveau in te blijven vullen. Sommige brouwers die bruikleeninstallaties van elkaar overnemen zullen wellicht afspraken maken gebaseerd op het bestaande model, terwijl andere brouwers wellicht zullen kiezen voor een nieuwe methodiek. Dit doet overigens niets af aan de afspraak om de condities voor overname door horecaondernemers transparanter te maken.

Informatievoorziening KHN over contractonderhandeling

Net als enkele brouwers verstrekt KHN aan haar leden informatie over ondernemerschap op de horecabiermarkt. In haar analyse van de horecabiermarkt concludeerde de ACM dat betere informatieverstrekking over contractsonderhandeling door KHN de dynamiek op de markt kan bevorderen.

In het gesprek op 28 november jl. is gesproken over mogelijkheden om de informatievoorziening door KHN te intensiveren, bijvoorbeeld ten aanzien van de condities en bierprijzen in afgesloten contracten. Afgesproken is dat KHN de komende periode verder zal nagaan hoe zij binnen de geldende wet- en regelgeving haar informatievoorziening kan bevorderen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Bijlage bij Kamerstuk 32 637, nr. 60.

X Noot
2

Kamerstuk 32 637, nr. 60.

Naar boven