23 970
Vereenvoudiging van de Handelsregisterwet en wijziging van enige andere wetten (Handelsregisterwet 199.)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VOÛTE-DROSTE C.S.

Ontvangen 20 juni 1995

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 16 vervalt.

Toelichting

In het wetsvoorstel is als uitgangspunt gekozen dat iedereen – ook de overheid – op basis van het profijtbeginsel een vergoeding verschuldigd is voor het inzien van het handelsregister c.q. het verkrijgen van gegevens uit het handelsregister. Artikel 16 bevat echter een uitzondering op dit uitgangspunt. In dit artikel is geregeld dat de belastingdienst, de bedrijfsverenigingen en de uitvoeringsinstanties sociale zekerheid recht hebben op gratis gegevensverstrekking uit het handelsregister met name met het oog op fraudebestrijding. Gezien het feit dat fraudebestrijding een kerntaak van de overheid is, is het niet billijk dat het gebruik van gegevens uit het handelsregister leidt tot een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven.

Het amendement strekt ertoe om deze uitzondering te laten vervallen.

Voûte-Droste

Van Walsem

Van Zuijlen

Naar boven