23 970
Vereenvoudiging van de Handelsregisterwet en wijziging van enige andere wetten (Handelsregisterwet 199.)

nr. 10
AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN VAN ZUIJLEN EN VAN WALSEM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 20 juni 1995

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

I

In het eerste lid wordt «in de Staatscourant» vervangen door: in een door Onze Minister aangewezen publikatieblad.

II

In het derde lid wordt «van de Staatscourant» vervangen door: van het aangewezen publikatieblad.

Toelichting

Ingevolge dit amendement wordt niet meer direct de Staatscourant aangewezen als het blad waarin de mededelingen handelsregister worden geplaatst. De Minister van Economische Zaken krijgt de bevoegdheid om een publikatieblad (dat overigens dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 3, vierde lid, van de Eerste Vennootschapsrichtlijn) aan te wijzen. Hierdoor is het mogelijk na onderzoek een ander publikatieblad dan de Staatscourant aan te wijzen indien zo'n publikatieblad meer in aanmerking komt voor publikatie van de wel zeer specifieke gegevens waarover het met betrekking tot de hier bedoelde publikatie gaat. Bestaande contracten worden door dit amendement niet aangetast.

Van Zuijlen

Van Walsem


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging in de toelichting.

Naar boven