23 855
Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en enkele andere wetten

nr. 9
TWEEDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 23 februari 1995

In het gewijzigde voorstel van wet (stuk nr. 8) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel A, punt 2, wordt in het derde lid na «gepleegd» ingevoegd: door.

II

In artikel II, onderdeel A, aanhef, wordt na «artikel» ingevoegd: 40.

III

In artikel II, onderdeel A, vervalt in artikel 40 na het zesde lid de tekst die begint met «b. Onderdeel C (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:».

IV

In artikel II, onderdeel C, wordt in punt 2 het derde lid vervangen door:

3. In geval de termijn van dagvaarding korter is dan acht dagen moet het bezwaarschrift, bedoeld in artikel 250, eerste lid, of artikel 262, eerste lid, worden ingediend voor het tijdstip van de terechtzitting, dat in de dagvaarding staat vermeld.

Tevens wordt aan onderdeel C een nieuw punt 3 toegevoegd, luidende:

3. In artikel 371, onder a, vervalt de zinsnede «, of artikel 262, derde lid».

V

In artikel III, onderdeel C, wordt in het vierde lid, tweede volzin, «opgeteld» vervangen door: opgesteld.

VI

In artikel XII, onderdeel A, wordt na «41, eerste lid» en na «onder e» telkens een komma geplaatst.

VII

In artikel XIX worden de onderdelen C en D vervangen door: ARTIKEL XX (vervallen).

Naar boven