23 812
Wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290)

nr. 12
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HEEMST C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 2 maart 1995

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 45o vervangen door:

Artikel 45o

1. Hij die een niet eerder uitgegeven werk voor de eerste maal rechtmatig openbaar maakt na het verstrijken van de duur van het auteursrecht, geniet het in artikel 1 genoemde uitsluitende recht.

2. Het in eerste lid genoemde recht vervalt door verloop van 25 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op dat, waarin de eerste openbaarmaking van dat werk rechtmatig heeft plaatsgehad.

Toelichting

Dit amendement beoogt de tekst van de wet in overeenstemming te brengen met de bedoeling zoals weergegeven in de Richtlijn en memorie van toelichting, nl. dat de bescherming zelf van het in dit artikel genoemde recht begint op het moment van de eerste rechtmatige openbaarmaking, maar dat het verval van het recht wordt berekend aan de hand van een gefixeerde datum, te weten de 1e januari van het jaar volgende op dat waarin de eerste openbaarmaking rechtmatig heeft plaatsgehad.

Van Heemst

Roethof

Van der Heijden

O. P. G. Vos

Naar boven