23 812
Wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290)

nr. 11
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HEEMST C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 2 maart 1995

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt aan artikel 45o de volgende volzin toegevoegd:

Het in de eerste zin bepaalde geldt tevens voor niet eerder uitgegeven werken die nooit door het auteursrecht zijn beschermd en waarvan de maker meer dan 70 jaren geleden is overleden.

Toelichting

Dit amendement beoogt de bescherming van dit artikel uit te breiden tot alle niet eerder uitgegeven werken waarvan de maker meer dan 70 jaren geleden overleden is.

De indieners zijn van mening dat er in alle redelijkheid geen rechtvaardiging bestaat om iemand, die bijvoorbeeld door onderzoek onbekende middeleeuwse gedichten heeft ontdekt, de bescherming van artikel 45o te onthouden, terwijl een andere persoon, die werken van een latere datum weet te bemachtigen, wel de bescherming van genoemd artikel zou genieten.

Tevens brengt het amendement de regeling meer in overeenstemming met het Duitse par. 71 Urheberrechtsgesetz – dat model heeft gestaan voor de regeling van artikel 4 van de richtlijn – en voorkomt dat zich ingewikkelde rechtshistorische en internationaal privaatrechtelijke problemen kunnen voordoen met betrekking tot de vraag of voor een werk ooit auteursrechtelijke bescherming heeft gegolden. Hierdoor zal bijvoorbeeld niet vastgesteld behoeven te worden of de bescherming die werd verleend door de Nederlandse wetten van 1881 en 1817, de Franse wetten van 1791 en 1793, het Engelse Statute of Queen Anne van 1709 en de nog oudere drukkersprivileges als auteursrechtelijke bescherming kunnen worden aangemerkt.

Van Heemst

Van der Heijden

Roethof

Naar boven