23 789
Hernieuwde vaststelling van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag ter aanpassing aan de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag)

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 april 1995

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 3, 6, eerste en tweede lid, 7, eerste lid, 9, eerste lid, en 15 wordt na «openbare orde» ingevoegd: en veiligheid.

B

In artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Indien inzage als bedoeld in het eerste lid is gevorderd, kunnen zij teneinde afschriften te maken voor korte tijd afgifte vorderen dan wel schriftelijke vastlegging en afgifte vorderen.

2. In het derde lid wordt na «afgifte» ingevoegd: dan wel schriftelijke vastlegging en afgifte.

3. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Zij die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt tot geheimhouding verplicht zijn, kunnen zich verschonen van het verschaffen van inlichtingen, doch uitsluitend voor zover het betreft hetgeen hun in hun hoedanigheid is toevertrouwd. Zij kunnen voorts het verlenen van inzage van bescheiden en gegevens, alsmede het verlenen van medewerking weigeren, voor zover hun geheimhoudingsplicht zich daartoe uitstrekt.

C

In artikel 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het vierde lid wordt «eerste lid» vervangen door: eerste en tweede lid.

2. In het vijfde lid, wordt «tweede lid» vervangen door: vierde lid.

D

Artikel 11 komt te luiden:

1. De burgemeester is bevoegd te bepalen dat geen samenkomsten of vergaderingen op openbare plaatsen, geen samenkomsten of vergaderingen van meer dan tien personen op andere dan openbare plaatsen of geen betogingen zullen worden gehouden dan met zijn schriftelijke vergunning.

2. Aan de vergunning kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden.

3. Elke samenkomst, vergadering of betoging gaat, ook indien voor het houden daarvan vergunning is gegeven, op door of namens de burgemeester gedane vordering terstond uiteen.

4. Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.

E

In artikel 17, eerste lid, wordt «openbare orde, rust of veiligheid» vervangen door: openbare orde en veiligheid.

F

In artikel 18, eerste lid, wordt «openbare orde, rust en veiligheid» vervangen door: openbare orde en veiligheid.

G

In artikel 29 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het vierde lid vervallen «, in naam van de Koning,» en «, dat meebrengt het recht om roerende en onroerende goederen van de schuldenaar zonder vonnis aan te tasten».

2. In het vijfde lid wordt «de artikelen 13, 14 en 18 van die wet» vervangen door: de artikelen 13 en 14 van die wet.

Toelichting

Onderdeel C strekt ertoe enige fouten in artikel 9 te herstellen.

In onderdeel D is artikel 11 van het wetsvoorstel aangepast aan de terminologie van de Wet openbare manifestaties. Voor een nadere uiteenzetting over deze aanpassing zij verwezen naar de toelichting op de hiermee vergelijkbare aanpassing van artikel 36 van het wetsvoorstel voor de nieuwe Oorlogswet voor Nederland (OWN) en naar de passages in de nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer bij dat wetsvoorstel die op dat artikel betrekking hebben.

Voor een toelichting op de in onderdeel G opgenomen wijziging van artikel 29 van het wetsvoorstel zij verwezen naar de toelichting op de hiermee vergelijkbare aanpassing van artikel 60 van het wetsvoorstel OWN en naar de daarop betrekking hebbende passages in diezelfde nota.

De overige onderdelen worden toegelicht in de nota naar aanleiding van het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven