23 761
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met opneming daarin van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID BREMMER

Ontvangen 4 december 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt in artikel 80a, tweede lid, na «onder de voorwaarde dat degene of degenen die de Nederlandse nationaliteit, de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie of die van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte niet bezit,» ingevoegd: gedurende een tijdvak van ten minste een jaar onmiddellijk voorafgaande aan het geregistreerd partnerschap woonplaats in Nederland en.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd naast de eis van het beschikken over een rechtsgeldige verblijfstitel, de eis te stellen, zoals deze in het oorspronkelijke wetsvoorstel gold, om voorafgaand aan de registratie tenminste een jaar lang hoofdverblijf in Nederland te hebben.

Bremmer

Naar boven