23 530 Verdragen in voorbereiding

Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2013

Ter voldoening aan artikel 1 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen doe ik u hierbij de lijst toekomen van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 maart 2013.1

Op de lijst vindt u enkele ontwerp-verdragen die nieuw zijn in vergelijking met de vorige lijst van 18 januari 2013 (Kamerstukken II 2012/2013, 23 530, nr. 97). Van deze ontwerp-verdragen is een apart overzicht gemaakt (bijlage 1).2

De ontwerp-verdragen die worden aangemerkt als politiek belangrijk, zijn voorzien van een sterretje.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven