23 530 Verdragen in voorbereiding

Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2013

Ter voldoening aan artikel 1 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen doe ik u hierbij de lijst toekomen van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 30 september 20131.

Op de lijst vindt u enkele ontwerpverdragen die nieuw zijn in vergelijking met de vorige lijst van 10 juli 2013 (Kamerstuk 23 530, nr. 99).

Van deze ontwerpverdragen is een apart overzicht gemaakt (bijlage 1)2.

De ontwerpverdragen die worden aangemerkt als politiek belangrijk, zijn voorzien van een sterretje.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven