22 408
Wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek

nr. 18
GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID SOUTENDIJK-VAN APPELDOORN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 28 mei 1996

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 5 als volgt gewijzigd.

I

Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd.

A. In de eerste volzin vervalt de zinsnede «of uiterlijk drie maanden na de dag van de geboorte».

B. De vierde volzin vervalt.

II

Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd.

A. In de eerste volzin vervalt het woord «voorlopige».

B. De tweede volzin vervalt.

C. De vierde volzin vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de geboorte-aangifte als uiterst moment van de naamskeuze vast te stellen. Het bevordert de duidelijkheid indien niet vervolgens nog drie maanden de tijd wordt gegeven om op deze keuze terug te komen.

Soutendijk-van Appeldoorn

Naar boven