22 408
Wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek

nr. 17
AMENDEMENTEN VAN HET LID SOUTENDIJK-VAN APPELDOORN

Ontvangen 9 mei 1996

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 5 als volgt gewijzigd.

I

In het vierde lid vervalt de zinsnede: of uiterlijk drie maanden na de dag van van de geboorte.

II

Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

A. In de eerste volzin vervalt het woord: voorlopige

B. De tweede volzin vervalt.

C. De vierde volzin vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de geboorte-aangifte als uiterst moment van de naamkeuze vast te stellen. Het bevordert de duidelijkheid indien niet vervolgens nog drie maanden de tijd wordt gegeven om op deze keuze terug te komen.

Soutendijk-van Appeldoorn

Naar boven