22 408
Wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID SOUTENDIJK-VAN APPELDOORN

Ontvangen 9 mei 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 5, vijfde lid, «de geslachtsnaam van de moeder» vervangen door: de geslachtsnaam van de vader.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd om in het geval de echtgenoten geen keuze maken ten aanzien van de geslachtsnaam van het kind, voor de geslachtsnaam uit te gaan van de geslachtsnaam van de vader. Door ingeval de ouders geen keuze maken, de geslachtsnaam van de vader als uitgangspunt te kiezen, sluit de wetgeving het nauwst aan bij de in de maatschappij overwegend gebruikelijke praktijk ten aanzien van de geslachtsnaamgeving.

Soutendijk-van Appeldoorn

Naar boven