28 614
Wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het Burgelijk Wetboek

B
VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE1

Vastgesteld: 14 december 2004

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

De leden van de CDA-fractie vroegen allereerst of de minister van Justitie kennisgenomen heeft van de bespreking van deze wetswijziging in Bouwrecht nr. 1 januari 2004 (blz. 28–34) van R.F.H. Mertens, waarin deze constateert dat in de wetswijziging geen nadere aandacht wordt besteed aan de procesrechtelijke aspecten (voor die procesrechtelijke aspecten wordt verwezen naar het tijdschrift Praktisch Procederen van nov-dec 2003 blz. 154–158). Waarom is in het wetsvoorstel geen gedetailleerde regeling opgenomen?

In de nota naar aanleiding van het verslag, zo vervolgden deze leden, geeft de minister te kennen time-sharing geen probleem te vinden in het Nederlandse recht. Onlangs heeft de minister het wetsvoorstel Huurkoop onroerend goed ingetrokken. Leasing van onroerend goed is heftig in beweging, al was het maar doordat de nieuwe internationale regels inzake de accounting nieuwe richtlijnen bevatten voor de verantwoording daarvan in de jaarstukken.

Kan de minister meedelen of er op korte termijn over dit onderwerp een nieuw wetsvoorstel te verwachten is dat de verschillende soorten lease constructies bij onroerend goed behandelt?

Tot besluit vroegen de leden van de CDA-fractie of de lidmaatschappen van de coöperatieve flatexploitatieverenigingen in de praktijk nog voorkomen en of die niet zo langzamerhand langs wettelijke weg moeten worden omgezet in appartementsrechten, waarvoor ook K.E.J. Dijk (Amsterdam verlost van zijn lidmaatschapsrechten in VGR nr. 2, mei 1999 blz. 38–40) pleit.

Vertrouwende dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Van de Beeten

De griffier van de commissie,

Janssen


XNoot
1

Samenstelling:

Holdijk (SGP), Wagemakers (CDA), Rosenthal (VVD), Witteveen (PvdA), De Wolff (GL), Van de Beeten (CDA), (voorzitter), Broekers-Knol (VVD), Kox (SP), Westerveld (PvdA), Engels (D66) en Franken (CDA).

Naar boven