25 523
Wijziging van de Wet op de kansspelen (piramidespelen)

nr. 257a
VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE1

Vastgesteld 20 maart 1998

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het formuleren van de volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de fractie van de VVD stemden zonder meer in met het met dit voorstel beoogde doel doch zouden er de voorkeur aan hebben gegeven wanneer dat doel was nagestreefd door middel van een zelfstandig verbod in plaats van door de wettelijke fictie dat een piramidespel een kansspel is; dat dit ook werkelijk het geval is, is immers open voor discussie. De enkele omstandigheid dat een groot deel van de inleggers zijn inleg niet terugziet (nota naar aanleiding van het verslag Tweede Kamer, blz. 5, regel 18 e.v.) is voor die kwalificatie bepaald onvoldoende grond waar immers (bijvoorbeeld) een ieder die handelt met een malafide tegenpartij grote kans op schade loopt zonder dat dit de kwalificatie «kansspel» met zich brengt. Een zelfstandig verbod van piramidespelen zou voorts de noodzaak hebben vermeden in de wet op de kansspelen een categorie spelen uit te zonderen van het vergunningenregime.

De leden van de CDA-fractie wilden de onderstaande vragen stellen.

Is het bericht juist dat er door de ECD ongeveer 60 dossiers zijn aangelegd, die betrekking hebben op de organisatie van piramidespelen?

Wat is de verdere gang van zaken met de door de ECD aangelegde dossiers?

Kan de staatssecretaris gegevens verschaffen over strafrechtelijke vervolgingen, c.q. veroordelingen van organisatoren van piramidespelen?

Is de ECD bezig met een onderzoek naar de z.g. off shore credit cards? Kan de staatssecretaris hier inlichtingen over verschaffen?

Vertrouwende dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Heijne Makkreel

De griffier van de commissie,

Hordijk


XNoot
1

Samenstelling: Heijne Makkreel (VVD) (voorzitter), Talsma (VVD), Glasz (CDA), Michiels van Kessenich-Hoogendam (CDA), Holdijk (SGP), Vrisekoop (D66), Pitstra (GL), Le Poole (PvdA), Meeter (PvdA), De Wit (SP), Hirsch Ballin (CDA),De Haze Winkelman (VVD).

Naar boven