24 770
Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek)

nr. 40
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

10 oktober 1996

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering te regelen van de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) en in verband daarmee de wetgeving aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. MINISTERIE VAN JUSTITIE

Artikel 1

Het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt:

A

Boek 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In de artikelen 63j, eerste lid, onder j en k, 98, vijfde lid, 98c, tweede lid, 153, tweede lid, onder c, en derde lid, onder b, 155, eerste lid, onder a, tweede en derde lid, 164, eerste lid, onder j en k, 263, tweede lid, onder c, en derde lid, onder b, 265, eerste lid, onder a, tweede en derde lid en 274 , eerste lid, onder j en k, wordt het woord «arbeiders» steeds vervangen door: werknemers.

2. In de artikelen 63j, eerste lid, onder j, 164, eerste lid, onder j en 274, eerste lid, onder j, wordt het woord «dienstbetrekking» steeds vervangen door: arbeidsovereenkomst.

3. In de artikelen 37, zesde lid, 134, derde lid en 244, derde lid, wordt het woord «dienstbetrekking» steeds vervangen door: arbeidsverhouding.

4. In artikel 304, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede «artikel 1637s, tweede lid, onder c, van dit wetboek» steeds vervangen door: artikel 631, lid 3, onder c, van Boek 7.

B

In artikel 288 van Boek 3 wordt het woord «arbeider» steeds vervangen door «werknemer» en het woord «dienstbetrekking» door: arbeidsovereenkomst.

C

In artikel 107a, eerste en tweede lid, van Boek 6 wordt de zinsnede «krachtens artikel 1638c, eerste lid, van boek 7A» vervangen door: krachtens artikel 629, lid 1, van Boek 7.

D

In het vierde lid van artikel 440 van Boek 7 wordt «artikel 1639w van Boek 7A» vervangen door: artikel 685 van Boek 7.

E

Van Boek 7A vervalt in de zevende titel A het opschrift «Van de overeenkomsten tot het verrichten van arbeid».

Artikel 2

De Faillissementswet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 40, eerste lid, wordt het woord «Arbeiders» vervangen door «Werknemers» en het woord «dienstbetrekking» steeds door: arbeidsovereenkomst.

B

In artikel 40, tweede lid, wordt het woord «arbeider» vervangen door «werknemer» en het woord «dienstbetrekking» door: arbeidsovereenkomst.

C

In de artikelen 40, derde lid, en 239, eerste en tweede lid, wordt het woord «arbeiders» vervangen door «werknemers» en het woord «dienstbetrekking» steeds door: arbeidsovereenkomst.

D

In de artikelen 40, tweede lid, en 239, tweede lid, wordt de zinsnede «artikel 1639j, eerste lid,» vervangen door: artikel 672, eerste lid, van Boek 7.

E

In artikel 40, derde lid, wordt de zinsnede: artikel 1639j, tweede lid,» vervangen door: artikel 672, tweede lid, van Boek 7.

F

In artikel 239, eerste lid, wordt de zinsnede «artikel 1639j, eerste en tweede lid,» vervangen door: artikel 672, eerste en tweede lid, van Boek 7.

Artikel 3

Het Wetboek van Koophandel wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 62, eerste lid, 63, eerste lid, 63a, 65, eerste lid, 65c, 384, 385, 400, onder 8°, 403, 415, tweede lid, 415a, 415b, eerste lid, 423, derde lid, 429, derde lid, 431, 432, 433, 434, eerste lid, 435, 436, onder 2°, 438, 440, 442, 443, 446 en 452q, vierde lid, wordt het woord «dienstbetrekking» steeds vervangen door: arbeidsovereenkomst.

B

In de artikelen 379, eerste lid, 383, eerste lid, 404 en 439, eerste lid, wordt het woord «dienstbetrekking» vervangen door: arbeidsverhouding.

C

In artikel 382 wordt de zinsnede «genoemd in het tweede lid van artikel 1639p» vervangen door: bedoeld in artikel 678, lid 2, van Boek 7.

D

In artikel 383, tweede lid, wordt de zinsnede «het tweede lid van artikel 1639w» vervangen door: artikel 685, lid 2, van Boek 7.

E

Artikel 391 komt te luiden:

Artikel 391

De artikelen 613 tot en met 613c, 617, 620, 624, 625, 627, 629 leden 2, 3, 5 en 6 en lid 4 voor zover het betreft de toepassing van artikel 628 leden 3 en 4, 652, 657, 658, 676, 683 en 684 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vinden geen toepassing ten aanzien van de dienst van de kapitein aan boord van een schip.

F

Artikel 414 komt te luiden als volgt:

Artikel 414

1. De schepeling verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste dertig dagen.

2. De schepeling behoudt zijn aanspraak op vakantie over het tijdvak gedurende hetwelk hij studieverlof geniet en van zijn werkgever een studieuitkering ontvangt.

3. Niet tot vakantie wordt gerekend:

a. officieel of algemeen erkende feestdagen;

b. tijdelijk verlof om aan wal te gaan;

c. compensatieverlof;

d. de tijd van het vervoer, bedoeld in lid 7.

4. De werkgever van de schepeling is verplicht om vijftien kalenderdagen van de vakantie, bedoeld in lid 1, aaneengesloten te geven. Van deze verplichting kan worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk lichaam.

5. De vakantie moet zo worden verleend dat de schepeling telkens na verloop van twee jaren alle dagen heeft genoten waarop hij aanspraak heeft. De verjaringstermijn, bedoeld in artikel 642 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, beloopt voor de schepeling drie jaren.

6. De vakantie, bedoeld in lid 1 en in artikel 641, lid 3, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, wordt desverlangd aan de schepeling gegeven in de plaats alwaar hij is gemonsterd, of de plaats alwaar hij is aangeworven, al naar gelang die plaats het dichtst is gelegen bij de woonplaats van de schepeling. Van deze regeling kan worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk lichaam.

7. Indien de schepeling genoodzaakt is de vakantie, bedoeld in lid 1 en in artikel 641, lid 3, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan te vangen op een andere plaats dan die bedoeld in lid 6, is de werkgever gehouden zorg te dragen voor kosteloos vervoer naar die andere plaats alsmede voor de betaling van de kosten van levensonderhoud gedurende dat vervoer.

8. Een schepeling die zijn vakantie, bedoeld in lid 1 en in artikel 641, lid 3, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geniet, wordt slechts in gevallen van uiterste noodzaak teruggeroepen en wel na tijdige kennisgeving.

9. De aanspraak op vakantie zonder behoud van loon, bedoeld in artikel 641, lid 3, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, wordt verminderd met de tijd gedurende welke de schepeling, nadat hij de aanspraak heeft verworven, nog niet in dienst was getreden.

G

In artikel 415e, eerste lid, worden de woorden «artikel 1639l,» vervangen door: artikel 674 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

H

In artikel 423, derde lid, worden de woorden «artikel 1639o, eerste lid» vervangen door: artikel 677, lid 1, van Boek 7.

I

In artikel 429, derde lid, wordt de zinsnede «ten aanzien waarvan volgens artikel 1638r van het Burgerlijk Wetboek schuldvergelijking door de zeewerkgever voor het eind der dienstbetrekking is toegelaten» vervangen door: ten aanzien waarvan volgens artikel 632 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek verrekening door de zeewerkgever voor het einde van de arbeidsovereenkomst is toegelaten.

J

In artikel 434, derde lid, worden de woorden «artikel 1639m vervangen door: artikel 675 van Boek 7.

K

In artikel 435 worden de woorden «artikel 1639o, eerste lid» vervangen door: artikel 677, lid 1.

L

In artikel 436 worden de woorden «het tweede lid van artikel 1639p» vervangen door: artikel 678, lid 2, van Boek 7.

M

In artikel 437 worden de woorden «het tweede lid van artikel 1639q» vervangen door: artikel 679, lid 2, van Boek 7.

N

In artikel 438 worden de woorden «het eerste lid van artikel 1639r» vervangen door: artikel 680, lid 1, van Boek 7.

O

In artikel 439, tweede lid, worden de woorden «het tweede lid van artikel 1639w» vervangen door: artikel 685, lid 2, van Boek 7.

P

In artikel 442 worden de woorden «artikel 1639r» vervangen door: artikel 680 van Boek 7.

Q

Artikel 450b komt te luiden als volgt:

Artikel 450b

De artikelen 613 tot en met 613c, 617, 620, 623, 624, 625, 627, 629 leden 2, 3, 5, 6 en lid 4 voor zover het betreft de toepassing van artikel 628 leden 3 en 4, 650, 652, 657, 658, 676, 683 en 684 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vinden geen toepassing ten aanzien van de dienst van de schepeling aan boord van een schip.

R

Artikel 452p komt te luiden als volgt:

Artikel 452p

De artikelen 613 tot en met 613c, 617, 620, 624, 625, 627, 629 leden 2, 3, 5, 6 en lid 4 voor zover het betreft de toepassing van artikel 628 leden 3 en 4, 652, 658, 676, 683 en 684 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vinden geen toepassing ten aanzien van de dienst aan boord van de schepeling ter zeevisserij.

Artikel 4

De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 1, 2 en 14 wordt het woord «arbeiders» steeds vervangen door: werknemers.

B

In de artikelen 12 en 13 wordt het woord «arbeider» steeds vervangen door: werknemer.

C

Artikel 14a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste en tweede lid wordt het woord «arbeiders» steeds vervangen door: werknemers.

2. In het eerste lid wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1639aa van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK II. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Artikel 1

De Algemene wet gelijke behandeling wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 4, onderdeel b, komt te luiden als volgt:

b. de artikelen 646, 647, 667 en 670 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;.

B

Artikel 8 komt te luiden als volgt:

Artikel 8

1. Beëindiging van de arbeidsverhouding door de werkgever in strijd met artikel 5 of wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op artikel 5, is vernietigbaar.

2. Onverminderd hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht, vervalt twee maanden na de beëindiging van de arbeidsverhouding de bevoegdheid van de werknemer een beroep te doen op de vernietigingsgrond, bedoeld in het eerste lid. Artikel 55 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

3. Een rechtsvordering in verband met de vernietiging verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop de arbeidsverhouding is geëindigd.

C

In de artikelen 12, eerste en tweede lid, 15, eerste lid, 20, tweede lid, 31, 32 en 33 wordt de zinsnede «artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek» telkens vervangen door: artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

D

Artikel 25 vervalt.

HOOFDSTUK III. MINISTERIE VAN FINANCIËN

Artikel 1

In artikel 3, eerste lid, onder a, van de Wet op de Loonbelasting 1964, wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1637b van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 1639 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

Artikel 171 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 wordt gewijzigd als volgt:

A

Het tweede lid, onderdeel d, wordt gewijzigd als volgt:

1. De zinsnede «ingevolge artikel 1638q van het Burgerlijk Wetboek» wordt vervangen door: ingevolge artikel 625 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2. De zinsnede «krachtens het bepaalde in de zevende titel A van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek» wordt vervangen door: krachtens titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Het woord «dienstbetrekking» wordt vervangen door: arbeidsovereenkomst.

B

Het derde lid, onderdeel c, wordt gewijzigd als volgt:

1. De zinsnede «ingevolge artikel 1638q van het Burgerlijk Wetboek» wordt vervangen door: ingevolge artikel 625 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2. De zinsnede «krachtens het bepaalde in de zevende titel A van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek» wordt vervangen door: krachtens titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Het woord «dienstbetrekking» wordt vervangen door: arbeidsovereenkomst.

Artikel 3

Artikel 80, tweede lid, onderdeel c, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf wordt gewijzigd als volgt:

1. De zinsnede «ingevolge artikel 1638q van het Burgerlijk Wetboek» wordt vervangen door: ingevolge artikel 625 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2. De zinsnede «krachtens het bepaalde in de zevende titel A van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek» wordt vervangen door: krachtens titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Het woord «dienstbetrekking» wordt vervangen door: arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK IV. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Artikel 1

De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1a, vijfde lid, komt te luiden als volgt:

5. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is in openbare dienst door het bevoegd gezag in strijd met deze wet, is vernietigbaar. Artikel 647 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

B

In artikel 1b wordt de zinsnede «is artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing» vervangen door: zijn de artikelen 646 en 647 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

C

In de artikelen 7, eerste lid, en 21, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede «artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek» steeds vervangen door: artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

D

In de artikelen 7, eerste en tweede lid, 8 en 9, eerste lid, wordt het woord «arbeider» steeds vervangen door: werknemer.

Artikel 2

Artikel 4 van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gewijzigd als volgt:

A

In het eerste lid wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1637b van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 1639 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek.

B

In het eerste en derde lid wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1637a van het Burgerlijk Wetboek» steeds vervangen door: als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3

Artikel 4 van de Ziektewet wordt gewijzigd als volgt:

A

In het eerste lid wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1637b van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 1639 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek.

B

In het eerste en derde lid wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1637a van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4

Artikel 4 van de Werkloosheidswet wordt gewijzigd als volgt:

A

In het eerste lid wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1637b van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 1639 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek.

B

In het eerste en derde lid wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1637a van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5

De Jeugdwerkgarantiewet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 11, tweede lid, wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1637a van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

B

Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «de artikelen 1639e tot en met 1639x van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: afdeling 9 van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2. De tweede volzin van het zesde lid komt te luiden als volgt: Met betrekking hiertoe zijn de leden 2 tot en met 6 van artikel 674 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

3. De tweede volzin van het zevende lid komt te luiden als volgt: Met betrekking hiertoe is artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 6

De Wet melding collectief ontslag wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, onder b, wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1637a van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

B

In artikel 3, tweede lid, wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1639w van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 685 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7

In artikel 27, eerste lid, onder a, van de Wet op de Ondernemingsraden wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1637j van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 613 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8

In de artikelen 23, 35 en 74a, derde lid, van de Arbeidsvoorzieningswet komt de tweede volzin steeds te luiden als volgt: De bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.

Artikel 9

Artikel 2 van de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet wordt gewijzigd als volgt:

A

In het eerste lid komt de tweede volzin te luiden als volgt: De bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.

B

In het derde lid wordt de zinsnede «wordt voor de toepassing van artikel 1639f van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: wordt voor de toepassing van artikel 668 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10

De Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten wordt gewijzigd als volgt:

A

In de artikelen 2, 3, 4, en 10 wordt het woord «arbeiders» steeds vervangen door: werknemers.

B

In de artikelen 3 en 9 wordt het woord «arbeider» steeds vervangen door: werknemer.

C

Artikel 2a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste en tweede lid wordt het woord «arbeiders» steeds vervangen door: werknemers.

2. In het eerste lid wordt de zinsnede «als bedoel in artikel 1639aa van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11

In artikel 18, tweede lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt de zinsnede «gesteld krachtens artikel 1637s, tweede lid, onder c, van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: gesteld krachtens artikel 631, derde lid onder c, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12

De Noodwet Arbeidsvoorziening wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 18 wordt de zinsnede «van de artikelen 1639h, 1639i en 1639j van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: van de artikelen 670, 671 en 672 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

B

In artikel 20, eerste lid, wordt de zinsnede «als bedoeld in artikel 1637x van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: als bedoeld in artikel 653 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel b, onder 1°, komt te luiden als volgt:

1°. de werknemer, bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

2. Onderdeel c, onder 1°, komt te luiden als volgt:

1°. de werkgever, bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

B

In artikel 3 wordt de zinsnede «daaronder begrepen de eerste tot en met de vijfde afdeling van Titel 7A van het 4e Boek van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: daaronder begrepen de afdelingen 1 tot en met 9 van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14

De Wet Arbeid mijnbouw noordzee wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 3, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. De woorden «of ongeval» vervallen.

2. Het woord «dienstbetrekking» wordt vervangen door: arbeidsovereenkomst.

B

In artikel 4, tweede lid, wordt het woord «dienstbetrekking» vervangen door: arbeidsovereenkomst.

Artikel 15

Artikel III van de Wet van 2 december 1993 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende informatie van de werknemer over zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding (Stb. 1993, 635), wordt gewijzigd als volgt:

A

In de eerste volzin wordt de zinsnede «bedoeld in artikel 1637 f, eerste lid, van Boek 7A, titel 7A, van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: bedoeld in artikel 655, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

B

De laatste volzin komt te luiden als volgt: Het tweede tot en met het achtste lid van artikel 655 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

In artikel 5 van de Wet van 2 december 1982, houdende bepalingen ter uitvoering van het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers, alsmede met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse werknemers (Stb. 1982, 679), wordt het woord «arbeider» steeds vervangen door: werknemer.

Artikel 17

In artikel 5.2, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, wordt de zinsnede «bedoeld in artikel 7A:1638c, derde lid en vierde lid» vervangen door: bedoeld in artikel 7:629, tweede en derde lid.

Artikel 18

In de artikelen II en III van de Wet op het ouderschapsverlof wordt «artikel 1638oo» steeds vervangen door: artikel 644 van Boek 7.

HOOFDSTUK V. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Artikel 1

In artikel 3, vierde lid, onderdeel d, van de Ziekenfondswet, wordt de zinsnede «in de zin van artikel 1638oo van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: in de zin van artikel 644 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

In artikel 19, eerste lid, van de Drank- en Horecawet wordt de zinsnede «, welke voortvloeien uit het in dienstbetrekking verrichten van werkzaamheden» vervangen door: voor werkzaamheden krachtens arbeidsovereenkomst verricht.

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 1

Indien het bij koninklijke boodschap van 19 februari 1996 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek (24 615), tot wet wordt verheven en in werking is getreden op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, vervalt artikel 7 van Hoofdstuk IV van deze wet.

Artikel 2

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 oktober 1995 ingediende voorstel van wet houdende vaststelling van een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet (Arbeidsvoorzieningswet 1996) (24 450) tot wet wordt verheven, komt de tweede volzin van de artikelen 28 en 41 van deze wet steeds te luiden als volgt: De bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.

Artikel 3

Indien het bij koninklijke boodschap van 16 april 1993 ingediende voorstel van wet houdende aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk) (23 095) tot wet is verheven en in werking is getreden op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt deze wet gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 van Hoofdstuk III vervalt.

B

Artikel 2, onderdeel A, van Hoofdstuk IV vervalt.

C

Artikel 3, onderdeel A, van Hoofdstuk IV vervalt.

D

Artikel 4, onderdeel A, van Hoofdstuk IV vervalt.

Artikel 4

Voor de plaatsing in het Staatsblad kan Onze Minister van Justitie de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen met de nummering van de artikelen van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in overeenstemming brengen.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 6

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

Naar boven