24 334
Wijziging van de Wet op de accijns, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met het reëel constant houden van de accijns van motorbrandstoffen, de invoering van een fiscaal vertegenwoordiger voor de assurantiebelasting en een aantal technische aanpassingen

nr. 69a
VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN1

Vastgesteld 16 november 1995

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de VVD-fractie hadden met belangstelling en instemming kennis genomen van het wetsvoorstel. De aan het woord zijnde leden hadden nog de volgende vragen en opmerkingen.

De Europese commissie heeft onlangs een rapport uitgebracht over de evaluatie van de minimum accijnstarieven. In hoeverre bestaat nu het gevaar dat de prijsverschillen met de ons omringende landen nog meer zullen toenemen? Kan de staatssecretaris hierover nadere uitleg geven?

De grenseffecten zijn wederom ondergewaardeerd. De nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken Tweede Kamer nr. 5) gaat er van uit dat beleid en marktontwikkeling in België en Duitsland ertoe zullen bijdragen dat het weinig waarschijnlijk is dat de brandstofaccijnzen in deze landen structureel zullen achterblijven bij die in ons land. Waarop is deze veronderstelling gebaseerd en welke zijn de meest recente ontwikkelingen op dit gebied?

De leden van de fractie van D66 zeiden met instemming kennis te hebben genomen van voorliggend wetsvoorstel. Zij wilden slechts een enkele vraag stellen.

Tot nu toe werd bij de accijnzen op brandstoffen ook gekeken naar de prijsontwikkeling van het openbaar vervoer. Wordt dat uitgangspunt met dit wetsvoorstel verlaten?

Ligt het in het voornemen van de staatssecretaris om de voorgestelde systematiek ook toepasbaar te maken voor bijvoorbeeld de accijns op alcohol en tabak? Zo niet, waarom niet?

De voorzitter van de commissie,

Boorsma

De griffier van de commissie,

Hordijk


XNoot
1

Samenstelling: Boorsma (CDA), voorzitter, De Boer (GroenLinks), Van Dijk (CDA), Stevens (CDA), Schuyer (D66), Hilarides (VVD), Rensema (VVD), Van den Berg (SGP), Wöltgens (PvdA), Ter Veld (PvdA), De Haze Winkelman (VVD).

Naar boven