23 983
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen)

nr. 242a
VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE1

Vastgesteld 8 mei 1995

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de CDA-fractie zeiden geen behoefte te hebben schriftelijke vragen te stellen. Zij behielden zich het recht voor tijdens de openbare behandeling van het wetsvoorstel het woord te voeren.

De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling van het wetsvoorstel kennis genomen. Volgens hoofdstuk XIII (Slotbepalingen), artikel 1, van het wetsvoorstel, zal de wet in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Uit de memorie van toelichting hadden deze leden begrepen dat dit wetsvoorstel het eerste van een drieluik is. De omzetting van adresverplichtingen in adviesbevoegdheden zal worden gevolgd door de opheffing van alle bestaande adviesorganen en de instelling van nieuwe adviesorganen per beleidsveld of per cluster van beleidsvelden. Zij stelden de vraag welke argumenten zich ertegen verzetten om de drie wetsvoorstellen, indien zij eenmaal wet geworden zijn, gelijktijdig in werking te laten treden. Verder vroegen deze leden welke concrete taak de regering zichzelf stelt teneinde het adviesorganen mogelijk te maken tijdig van hun adviesbevoegdheid gebruik te maken.

Tenslotte legden deze leden de vraag voor in welk licht de argumenten van de regering tegen het amendement-De Vries (stuk nr. 9) zijn komen te staan na aanvaarding van dit amendement door de Tweede Kamer.

De voorzitter van de commissie,

Wagemakers

De griffier van de commissie,

Hordijk


XNoot
1

Samenstelling: Fleers (CDA), Glasz (CDA), Wagemakers (CDA), (voorzitter), Mastik-Sonneveldt (PvdA), Van Veldhuizen (PvdA), Glastra van Loon (D66), Vrisekoop (D66), Heijne Makkreel (VVD), Talsma (VVD), Bolding (GroenLinks), Holdijk (SGP), Schuurman (RPF), Veling (GPV).

Naar boven