23 812
Wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn, nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290)

nr. 235
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

29 maart 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van de richtlijn, nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn termijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290) noodzakelijk is de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Auteurswet 1912 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 37, eerste lid, wordt de zinsnede «50 jaren» vervangen door: 70 jaren.

B

In artikel 38 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «50 jaren» vervangen door: 70 jaren.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «alsmede ten aanzien van werken, die voor de eerste maal openbaar zijn gemaakt na het overlijden van de maker» vervangen door: tenzij de natuurlijke persoon, die het werk heeft vervaardigd, als zodanig is aangeduid op of in exemplaren van het werk, die zijn openbaar gemaakt.

C

Na artikel 38 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 39

Voor werken, waarvan de duur van het auteursrecht niet wordt berekend naar de bepalingen van artikel 37 en die niet binnen 70 jaren na hun totstandkoming op rechtmatige wijze zijn openbaar gemaakt, vervalt het auteursrecht.

Artikel 40

Het auteursrecht op een filmwerk vervalt door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de langstlevende van de volgende personen: de hoofdregisseur, de scenarioschrijver, de schrijver van de dialogen en degene die ten behoeve van het filmwerk de muziek heeft gemaakt.

D

Artikel 41 komt te luiden:

Artikel 41

Ten aanzien van werken, in verschillende banden, delen, nummers of afleveringen verschenen, wordt voor de toepassing van artikel 38 iedere band, deel, nummer of aflevering als een afzonderlijk werk aangemerkt.

E

Aan artikel 42 wordt een nieuwe tweede zin toegevoegd, luidende: Het in de eerste zin bepaalde geldt niet voor werken waarvan de maker onderdaan is van een lid-staat van de Europese Unie.

F

Ingevoegd wordt een nieuw Hoofdstuk VII, dat als volgt komt te luiden:

HOOFDSTUK VII

Bescherming van na het verstrijken van de beschermingsduur openbaar gemaakte werken

Artikel 45o

1. Hij die een niet eerder uitgegeven werk voor de eerste maal rechtmatig openbaar maakt na het verstrijken van de duur van het auteursrecht, geniet het in artikel 1 genoemde uitsluitende recht.

2. Het in het eerste lid genoemde recht vervalt door verloop van 25 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op dat, waarin de eerste openbaarmaking van dat werk rechtmatig heeft plaatsgehad.

3. Het in het eerste lid bepaalde geldt tevens voor niet eerder uitgegeven werken die nooit door het auteursrecht zijn beschermd en waarvan de maker meer dan 70 jaren geleden is overleden.

G

De aanduiding «Hoofdstuk VII» boven het opschrift Overgangs- en slotbepalingen komt te luiden: Hoofdstuk VIII.

H

Na artikel 50e wordt een nieuw artikel 51 ingevoegd, luidende:

Artikel 51

1. De in deze wet voorziene beschermingstermijnen zijn met ingang van 1 juli 1995 van toepassing op werken die op 1 juli 1995 in ten minste één lid-staat van de Europese Unie beschermd worden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht.

2. Deze wet kan een op 30 juni 1995 lopende beschermingstermijn niet verkorten.

3. Deze wet laat vóór 1 juli 1995 rechtmatig verrichte exploitatiehandelingen alsmede vóór dat tijdstip verworven rechten onverlet.

4. Hij die met betrekking tot een werk, waarvan de beschermingstermijn vóór 1 juli 1995 was verstreken en waarop met ingang van 1 juli 1995 deze wet weer van toepassing is, vóór 24 november 1993 rechtmatig exploitatiehandelingen heeft verricht, is bevoegd deze exploitatiehandelingen met ingang van 1 juli 1995 voort te zetten.

5. Rechten die op 1 juli 1995 herleven of verlengd worden komen tot het verval van deze rechten toe aan degene die laatste rechthebbende zou zijn geweest als de herleving of verlenging niet had plaatsgevonden, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL II

In de Wet op de naburige rechten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

a. De rechten van uitvoerende kunstenaars vervallen door verloop van 50 jaren te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgend op dat waarin de uitvoering heeft plaatsgehad. Indien echter binnen deze termijn een opname van de uitvoering op rechtmatige wijze in het verkeer is gebracht of is openbaar gemaakt, vervallen de rechten door verloop van 50 jaren te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgend op dat waarin de opname voor het eerst op rechtmatige wijze in het verkeer is gebracht of, indien dit eerder valt, is openbaar gemaakt.

b. De rechten van producenten van fonogrammen vervallen door verloop van 50 jaren te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgend op dat waarin het fonogram is vervaardigd. Indien echter binnen deze termijn het fonogram op rechtmatige wijze in het verkeer is gebracht of is openbaar gemaakt, vervallen de rechten door verloop van 50 jaren te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgend op dat waarin het fonogram voor het eerst op rechtmatige wijze in het verkeer is gebracht of, indien dit eerder valt, is openbaar gemaakt.

c. De rechten van omroeporganisaties vervallen door verloop van 50 jaren te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgend op dat waarin een programma voor het eerst is uitgezonden, ongeacht welke technische hulpmiddelen daarbij worden gebruikt.

B

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 juli 1993 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 november 1992, Pb EG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom tot wet wordt verheven, wordt deze als volgt gewijzigd.

1. Artikel 12, onderdeel d, wordt vervangen door:

d. De rechten van producenten van de eerste vastlegging van een film vervallen door verloop van 50 jaren te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgend op dat waarin de eerste vastlegging heeft plaatsgehad. Indien echter binnen deze termijn de eerste vastlegging op rechtmatige wijze in het verkeer is gebracht of is openbaar gemaakt, vervallen de rechten door verloop van 50 jaren te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgend op dat waarin de eerste vastlegging voor het eerst op rechtmatige wijze in het verkeer is gebracht, of indien dit eerder valt, is openbaar gemaakt.

2. Na artikel 33 wordt een nieuw artikel 33a ingevoed, luidende:

Artikel 33a

1. Uitvoerende kunstenaars die onderdaan zijn van een staat, niet zijnde een lid-staat van de Europese Unie, die geen partij is bij het Verdrag van Rome inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, en omroeporganisaties, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in een staat als hiervoor bedoeld, kunnen geen beroep doen op de door deze wet verleende rechten, indien de duur daarvan ingevolge de nationale wetgeving reeds is verstreken.

2. Het in het eerste lid bepaalde is eveneens van toepassing op

a. producenten van fonogrammen die onderdaan zijn van een staat, niet zijnde een lid-staat van de Europese Unie, die geen partij is bij het in het eerste lid bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen;

b. producenten van eerste vastlegging van films die onderdaan zijn van een staat, niet zijnde een lid-staat van de Europese Unie, waarvan de nationale wetgeving in een kortere beschermingstermijn voorziet dan die bedoeld in artikel 12, onder d.

3. Na artikel 34 wordt een nieuw artikel 35 ingevoegd, luidende:

Artikel 35

1. De in deze wet voorziene beschermingstermijnen zijn met ingang van 1 juli 1995 van toepassing op uitvoeringen, fonogrammen, eerste vastleggingen van films of programma's, die op 1 juli 1995 in ten minste één lid-staat van de Europese Unie beschermd worden door de nationale wetgeving op het gebied van de naburige rechten of die op die datum voldoen aan de beschermingscriteria van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61, betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom.

2. Deze wet laat vóór 1 juli 1995 rechtmatig verrichte exploitatiehandelingen alsmede vóór dat tijdstip verworven rechten onverlet.

3. Hij die met betrekking tot een uitvoering, fonogram, eerste vastlegging van een film of een programma, waarvan de beschermingstermijn vóór 1 juli 1995 was verstreken en waarop met ingang van 1 juli 1995 deze wet weer van toepassing is, vóór 24 november 1993 rechtmatig exploitatiehandelingen heeft verricht, is bevoegd deze exploitatiehandelingen met ingang van 1 juli 1995 voort te zetten.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1995.

Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Naar boven