Tijdelijk verkeersbesluit voor houden van een autocross in Langeveen.

Zaak ZT-2024-000169

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen neemt een tijdelijk

verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en

welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.

 

Het besluit:

1. door plaatsing van borden EO1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990 (RVV 1990), op de volgende wegen het parkeren verbieden.

Balkenbeltsweg.

 

Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ?

De verkeersmaatregelen worden genomen in verband met het houden een autocrosswedstrijd aan de

Balkenbeltsweg in Langeveen op van vrijdag 12 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024.

 

Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?

Door het plaatsen van de volgende verkeersborden.

Bord E1 van vrijdag 12 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024

 

De wettelijke regels

Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond

van de Wegenverkeerswet 1994.

De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:

 

Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg.

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers.

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan.

 

Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

 

In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting

tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid,

onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.

 

Advies politie

In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit

besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid

Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief

advies uit.

 

 

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit

een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen. Dat kan

schriftelijk aan:

 

Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail aan: gemeente@tubbergen.nl) .

 

Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes

weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in het gemeenteblad.

Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de

Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een

verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.

 

Tubbergen, 25 januari 2024.

 

namens burgemeester en wethouders van Tubbergen,

Teamcoach Openbare Ruimte,

W. Lijzenga.

 

 

Naar boven