Tijdelijk verkeersbesluit voor houden van een historische motorrace in Tubbergen

Zaaknummer: ZT-2023-001638

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.

 

Het besluit:

1. door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

Galvanistraat;

Marconistraat;

Haarweg;

Nobelstraat.

2. In de bijlage is de situatie te zien waarop het verkeersbesluit betrekking heeft.

 

Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen?

Historische motorrace Tubbergen heeft vergunning voor het houden van de jaarlijkse motorrace op het industrieterrein op maandag 20 mei 2024 van 08.00 uur tot 18.00 uur. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen.

 

Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?

 

Door het plaatsen van de volgende afzethekken; Op maandag 20 mei 2024 van 08.00 uur tot 18.00 uur. - Afzethek met bord C1 op de hoek Nobelstraat/Marconistraat;

- Afzethek met bord C1 op de hoek Haarweg/Nobelstraat

-Afzethek C1 Haarweg thv Schröder;

-Afzethek C1 Galvaniestraat zie tekening

-Afzethek C1Havezatestraat voor rotonde bij schouting.

-Afzethek C1 Reutummerweg vlak voorbij de Nijverheidstraat.

- Afzethek met bord C1 op de hoek Haarweg/parallelweg Oldenzaalseweg;

- Afzethek met bord C1 op de hoek Nobelstraat/L. von Bönninghausenstraat;

- Afzethek met bord ¨doorgaand rijverkeer gestremd¨ op de hoek Newtonstraat/Reutummerweg;

- Afzethek met bord ¨doorgaand rijverkeer gestremd ¨op de hoek Haarweg/rotonde;

Afzethek met DRG bord Von Bönninhausenstraat zie tekening.

Voor de provincie Overijssel plaatsen parkeerverboden aan de N343 en parallelweg zie tekening Bijlage 1 (provincie heeft toestemming verleend)

 

De wettelijke regels

Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994.

De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:

 • Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg.

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan.

 •  

 • Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.

 

Advies politie

In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen. Dat kan schriftelijk aan:

 • Postbus 30, 7650 AA Tubbergen (of per e-mail aan: gemeente@tubbergen.nl) .

Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.

 

Tubbergen, 3-01-2024

namens het college van burgemeester en wethouders,

teamcoach Openbare Ruimte,

W. Lijzenga

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven