Besluit ondermandaat en machtiging GLB-NSP Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN);

Gelezen het Besluit mandaat GLB-NSP SNN Drenthe als besloten door GS op 30 januari 2024.

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUIT:

 

Het ondermandaatbesluit als volgt vast te stellen:

 

Artikel 1 Algemeen

Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit, wordt voor mandaat gelezen: machtiging.Dat kun je het beste

Artikel 2 Ondermandaat aan teamleider

 • 1.

  Aan de teamleider Plattelandsontwikkeling wordt ondermandaat verleend voor besluiten tot een bedrag van € 1 miljoen aan subsidie als bedoeld in artikel 3 onder a tot en met o van het Besluit mandaat GLB-NSP SNN Drenthe.

 • 2.

  Ingeval van afwezigheid van de teamleider Plattelandsontwikkeling worden de in het eerste lid genoemde taken en bevoegdheden uitgeoefend door de teamleider van een ander subsidieteam of de manager subsidies van het SNN.

 • 3.

  De teamleider kan medewerkers van het SNN aanwijzen om deel te nemen aan landelijke werkgroepen als bedoeld in artikel 3 onder s van het Besluit mandaat GLB-NSP SNN provincie Drenthe.

Artikel 3 Ondermandaat aan manager subsidies

 • 1.

  Aan de manager subsidies wordt ondermandaat verleend voor besluiten vanaf een bedrag van € 1 miljoen aan subsidie als bedoeld in artikel 3 onder a tot en met o van Besluit mandaat GLB-NSP SNN Drenthe.

 • 2.

  Ingeval van afwezigheid van de manager subsidies worden de in het eerste lid genoemde taken en bevoegdheden uitgeoefend door een ander lid van het managementteam.

Artikel 4 Ondermandaat aan de voorzitter

 • 1.

  Aan de voorzitter van het SNN wordt ondermandaat verleend voor het nemen van besluiten op bezwaar als bedoeld in artikel 3 onder p van het Besluit mandaat GLB-NSP SNN Drenthe.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt dit mandaat niet voor bezwaren op besluiten die zijn genomen door het Dagelijks Bestuur zelf.

Artikel 5 Ondermandaat directeur

De directeur kan personen werkzaam bij het SNN aanwijzen tot het nemen van besluiten tot het instellen van een (hoger) beroepsprocedure (procesbesluit) en het optreden als gemachtigde in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures, waaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en indienen van processtukken en het optreden als gemachtigde ter zitting als bedoeld in artikel 3 onder q en r van het Besluit mandaat GLB-NSP SNN Drenthe.

Artikel 6 Afwezigheid

 • 1.

  In geval van afwezigheid van de voorzitter of de gemandateerden kunnen alle leden van het Dagelijks Bestuur individueel (inclusief hun plaatsvervangers) de gemandateerde bevoegdheden als genoemd in artikel 3 van het Besluit mandaat GLB-NSP SNN Drenthe uitoefenen. Dit lid is slechts van toepassing indien het vaststellen van een besluit niet kan worden aangehouden totdat de gemandateerde een besluit kan nemen.

 • 2.

  Over besluiten genomen krachtens het eerste lid wordt het Dagelijks Bestuur geïnformeerd.

Artikel 7 Controle en verantwoording

 • 1.

  De gemandateerden oefenen het mandaat uit overeenkomstig een eventueel voor de

 • 2.

  gemandateerde gegeven instructie.

 • 3.

  De gemandateerden stellen het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland in kennis van zaken en/of door hen genomen beslissingen waarvan zij redelijkerwijs moeten aannemen dat deze informatie bevatten die voor het SNN of leden van Gedeputeerde Staten van belang zijn.

Artikel 8 Citeertitel en datum van inwerkingtreding

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit ondermandaat GLB-NSP SNN provincie Drenthe”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Blad Gemeenschappelijke Regelingen en werkt terug tot en met 30 januari 2024.

Naar boven