Verkeersbesluit

Registratienummer: Z/24/234323 Gemeenteblad: 2024, nr.

Onderwerp: Proactief aanwijzen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen ter hoogte van de Langstuk 17 in Druten.

 

Burgemeester en wethouders van Druten,

 

Gelet op:

- artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW),

- artikel 18 van de WVW,

- artikel 15 van de WVW 1994,

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW),

- artikel 24 onder a van het BABW dat in overeenstemming met dit artikel overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid en dat op 25 januari 2023 positief is geadviseerd;

 

Overwegende dat:

• de Langstuk in Druten in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Druten.

• de gemeente Druten het elektrisch rijden wil stimuleren door de realisatie van een dekkend netwerk van openbare oplaadpalen;

• het college van burgemeester en wethouders hiervoor de beleidsstrategie ‘Elektrisch rijden’ gemeente Druten op 25 mei 2021 heeft vastgesteld;

• de strategie mede gebaseerd is op de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) (NAL) en de Gelders- Overijsselse Regionale Agenda Laadinfrastructuur (GO-RAL);

• de gemeente Druten met deze strategie het elektrisch rijden wil faciliteren, met als doel te voorkomen dat een gebrek aan laadinfra als drempel gezien wordt voor de overgang naar elektrisch rijden;

• het college van burgemeester en wethouders de ‘Beleidsregels oplaadpunten elektrisch vervoer Druten’ heeft vastgesteld op 27 juni 2017, met als doel om de verdere uitrol van laadinfrastructuur tot stand te laten komen;

• er een plankaart gemaakt is, met mogelijke locaties voor een openbare oplaadpaal;

• de plankaart inzicht geeft in de behoefte aan het aantal oplaadpalen, dit gebaseerd op prognoses;

• uit de prognoses blijkt dat tot 2025 er voor de gemeente Druten 55 oplaadpalen geplaatst zouden moeten worden;

• de mogelijke locaties staan aangegeven op de plankaart, waarbij geen onderscheid gemaakt is tussen de oplaadpalen die op verzoek geplaatst worden en de te plaatsen proactieve oplaadpalen;

• inwoners de mogelijkheid hebben gehad om op de voorgestelde locaties voor een oplaadpaal te reageren, dit zowel digitaal als tijdens een inloopavond;

• een oplaadpaal op de plankaart pas geplaatst wordt als er een formele aanvraag voor gedaan is, dit met uitzondering van de proactieve oplaadpalen;

• in de overeenkomst met de concessiehouder is vastgelegd dat de gemeente Druten 5 proactieve oplaadpalen per jaar moet plaatsen;

• de in dit verkeersbesluit genoemde locatie een hoge verwachte vraag kent voor het opladen van elektrische auto’s, zonder dat er een oplaadpaal is aangevraagd;

• een goede dekking van oplaadinfrastructuur, niet alleen belangrijk is voor de bewoners, maar zeker ook voor de bezoekers

• ter hoogte van de Langstuk 17 een proactieve laadpaal geplaatst wordt, met de daarbij behorende belangenafweging;

 • - De oplaadpaal ligt niet voor een raam of direct langs een gevel van een woning;

 • - De oplaadpaal wordt tussen de eerste en tweede parkeerplaats van een parkeerstrook geplaatst;

 • - Oplaadpalen die (ook) door bezoekers worden gebruikt zijn bij voorkeur gesitueerd op een logische plaats en goed in het zicht;

 • - De locatie ligt binnen een gebied met een loopafstand van 250 m, waar relatief veel woningen staan die geen gelegenheid hebben om op eigen terrein een oplaadvoorziening te realiseren.

 • - De locatie gaat ten koste van 2 parkeerplaatsen. Dit brengt een zekere mate van verschuiving in het gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen met zich mee.

 • - Dit zal tot gevolg kunnen hebben dat een bewoner niet meer op ‘zijn gebruikelijke parkeerplaats’ kan parkeren, maar elders een parkeerplaats moet zoeken.

 • - In de praktijk zal dit naar verwachting van geringe invloed zijn. In plaats van een niet elektrisch voertuig, parkeert er nu een elektrisch voertuig.

 • - Bij de gemeente Druten zijn geen meldingen bekend dat er daadwerkelijk sprake is van parkeerdruk.

 • - De locatie is zo gekozen dat er maximaal aan de eisen uit de beleidsstrategie ‘Elektrisch rijden’ voldaan wordt.

• het de eigenaar of houder van een elektrisch voertuig is toegestaan deze te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van een elektrisch voertuig, indien het voertuig wordt aangesloten aan de oplaadpaal bij de parkeerplaats;

• zonder uitsluiting van brandstofvoertuigen en elektrische voertuigen die niet zijn aangesloten aan de oplaadpaal, een oplaadpaal niet gegarandeerd altijd te gebruiken is voor het opladen van elektrische voertuigen;

• uit de opgedane ervaring blijkt dat als er maar één parkeerplaats aangewezen wordt, deze een zodanig gebruik kent dat al snel de tweede parkeerplaats ook aangewezen moet worden;

• bij iedere oplaadpaal daarom twee parkeerplaatsen aangewezen worden;

• de bruikbaarheid van de weg niet verandert (parkeerdruk blijft gelijk), doordat anders de bestuurder zijn elektrisch voertuig op een andere parkeerplaats zal parkeren;

• de belangen in de voorgaande overwegingen tegen elkaar zijn afgewogen;

• de bovengenoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994:

- lid 1: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- lid 1: b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- lid 1: c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- lid 1: d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- lid 2: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer.

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

B E S L U I T E N:

 • I.

  De op de tekening 001687 aangegeven twee openbare parkeerplaatsen t.h.v. de Langstuk 17 te Druten aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van het verkeersbord E8c (Parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), met onderbord OB504 (twee parkeervakken) van bijlage I van het RVV 1990.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Druten,

 

Rens Korsten

beleidsmedewerker fysieke leefomgeving, team gebiedsinrichting

Datum: 27 maart 2024

 

Bijlage 1: Situatietekening Langstuk 17 in Druten

Bijlage 2: Advies politie-eenheid Oost-Nederland

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na publicatiedatum, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de bezwaarschriftbijsluiter.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener,

- datum van het bezwaarschrift,

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,

- de gronden van het bezwaar.

 

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Indien u zo’n verzoek indient, moet u bij ons ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening overleggen.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de publicatiedatum ter inzage in het gemeentehuis gevestigd aan de Heuvel 1 in Druten. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit wordt verzonden aan:

• Politie-eenheid Oost-Nederland, team verkeer; de heer M. van Mourik, Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen;

• Team Tweestromenland, Teamchef A. Buco;

• Werkorganisatie Druten Wijchen, domein Publiekszaken (ter inzagelegging);

• Werkorganisatie Druten Wijchen, domein fysieke leefomgeving, team ruimtelijk beheer (inmeting maatregel).

 

Naar boven