Verkeersbesluit

Registratienummer: Z/24/233283 Gemeenteblad: 2024, nr.

Onderwerp: Aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Heumenseweg 1A in Wijchen.

 

Burgemeester en wethouders van Wijchen,

 

Gelet op:

- artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW),

- artikel 18 van de WVW,

- artikel 15 van de WVW 1994,

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW),

- artikel 24 onder a van het BABW dat in overeenstemming met dit artikel overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid en dat op 25 januari 2023 positief is geadviseerd;

 

Overwegende dat:

• de Heumenseweg in Wijchen in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Wijchen.

• de betreffende bewoner beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart en ingezetene is van de gemeente Wijchen;

• bij inspectie ter plaatse door de wijkbeheerder is geconstateerd dat er op de locatie voldoende ruimte aanwezig is om een persoonsgebonden gehandicaptenkaart te realiseren;

• bij inspectie ter plaatse door de wijkbeheerder is geconstateerd dat de parkeerdruk op verschillende momenten hoog is, waardoor de aanvrager niet op een korte afstand van zijn/haar woning kan parkeren;

• de wijkbeheerder en de betreffende bewoner overleg hebben gehad, waarbij is besloten dat de gekozen locatie de meest ideale parkeerplaats is;

• het aanwijzen van deze parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

• de aangewezen parkeerplaats zich in een blauwe zone bevindt;

• voertuigen met een gehandicaptenkaart worden uitgezonderd van de geldende tijdslimiet binnen een blauwe zone;

• de verschillende belangen die in de omgeving spelen tegen elkaar zijn afgewogen;

• de doelstellingen van dit verkeersbesluit het verbeteren van de bruikbaarheid van de weg en het vergroten van de verkeersveiligheid zijn. Op basis van art. 2, lid 1 van de WVW liggen de belangen van vrijheid van het verkeer, de bruikbaarheid van deze wegen en een veilige inrichting van de weg ten grondslag aan het verkeersbesluit. Deze belangen zijn in de voorgaande overwegingen tegen elkaar afgewogen.

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

B E S L U I T E N:

  • I.

    De op de tekening 00W1708 aangegeven openbare parkeerplaats ter hoogte van Heumenseweg 1A aan te wijzen als een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats voor de betreffende bewoner door middel van een van kenteken voorzien verkeersbord E06 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • II.

    Het besluit te laten vervallen zodra het recht op een gehandicaptenparkeerplaats vervalt, dan wel de bewoner verhuist of komt te overlijden.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Wijchen,

 

Rens Korsten

beleidsmedewerker fysieke leefomgeving, team gebiedsinrichting

Datum: 27 maart 2024

 

Bijlage 1: Situatietekening Gehandicaptenparkeerplaats Heumenseweg 1A in Wijchen

Bijlage 2: Advies politie-eenheid Oost-Nederland

 

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag dat dit besluit is bekendgemaakt kan een belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag na de publicatie van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener,

- datum van het bezwaarschrift,

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,

- de gronden van het bezwaar.

 

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Indien u zo’n verzoek indient, moet u bij ons ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening overleggen.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van de Afdeling Bouwen en Leefomgeving, gevestigd aan de Kasteellaan 27 te Wijchen. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit wordt verzonden aan:

• Politie-eenheid Oost-Nederland, team verkeer; de heer M. van Mourik, Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen;

• Team Tweestromenland, Teamchef A. Buco;

• Werkorganisatie Druten Wijchen, domein Publiekszaken, Balie Bouwen en Leefomgeving (ter inzagelegging);

• Werkorganisatie Druten Wijchen, domein fysieke leefomgeving, team ruimtelijk beheer.

 

Naar boven