Verkeersbesluit

Registratienummer: Z/24/233524 Gemeenteblad: 2024, nr.

Onderwerp: Tijdelijke aanvulling op het verkeersbesluit met nummer ‘17_025’ voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van PlusBus Druten aan de Van Heemstraweg 53 in Druten

 

Burgemeester en wethouders van Druten,

 

Gelet op:

• artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW),

• artikel 18 van de WVW,

• artikel 15 van de WVW 1994,

• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW),

• artikel 24 onder a van het BABW dat in overeenstemming met dit artikel overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid en dat op 18 maart 2024 positief is geadviseerd;

 

Overwegende dat:

• het parkeerterrein bij zalencentrum ‘De Bogerd’, gelegen aan de Van Heemstraweg 53 in Druten in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Druten.

• de gemeente Druten elektrisch rijden wil stimuleren binnen de gemeente;

• via de organisatie MeerVoormeKaar twee PlusBussen rijden in de omgeving van Druten, die op dit moment nog rijden op fossiele brandstof;

• deze PlusBussen op verzoek van gemeente Druten worden vervangen door elektrische PlusBussen;

• de elektrische PlusBussen op korte termijn kunnen worden opgeladen bij leefstijlcentrum de Remise in Druten, gelegen aan de Meester van Coothstraat 8a;

• het realiseren van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen bij de Remise in Druten naar verwachting nog drie maanden zal duren;

• de elektrische PlusBussen op dit moment nog geen vast oplaadpunt hebben in Druten;

• chauffeurs van de PlusBussen mogelijk geen openbare parkeerplaats kunnen vinden voor het opladen van elektrische voertuigen, waardoor de kans bestaat dat deze bussen in de nacht niet kunnen worden opgeladen;

• wanneer de PlusBussen in de nacht niet kunnen worden opgeladen, dit mogelijk leidt tot het niet (volledig) kunnen inzetten van deze bussen de volgende dag;

• het daarom wenselijk is om tijdelijk een vast oplaadpunt te realiseren voor de PlusBussen in Druten, totdat de locatie bij de Remise gereed is als oplaadpunt voor elektrische voertuigen;

• in 2017 een verkeersbesluit is genomen met zaaknummer ‘17_025’ voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein bij zalencentrum De Bogerd, gelegen aan de Van Heemstraweg 53 in Druten;

• dit verkeersbesluit op 17 juli 2017 gepubliceerd is in de Staatscourant onder nummer 42367;

• het parkeerterrein bij zalencentrum De Bogerd beschikt over twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen;

• deze parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen van maandag tot en met vrijdag tussen 17:00 uur en 09:00 uur worden gereserveerd voor het opladen van de PlusBussen;

• buiten deze perioden de parkeerplaatsen voor iedereen beschikbaar zijn voor het opladen van elektrische voertuigen;

• deze aanvulling op het verkeersbesluit met zaaknummer ‘17_025’ zal gelden voor een periode totdat de PlusBussen de mogelijkheid hebben om bij De Remise op te laden (naar verwachting drie maanden na publicatie van dit aanvullingsbesluit);

• deze aanvulling op het verkeersbesluit met zaaknummer ‘17_025’ zal worden ingetrokken wanneer de PlusBussen de mogelijkheid hebben om op te laden bij leefstijlcentrum De Remise in Druten;

• de belangen in de voorgaande overwegingen tegen elkaar zijn afgewogen;

• de bovengenoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994:

- lid 1: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- lid 1: b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- lid 1: c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- lid 1: d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- lid 2: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer.

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

B E S L U I T E N:

  • I.

    Het tijdelijk aanvullen van het verkeersbesluit met nummer ‘17_025’, gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 42367 door het plaatsen van het onderbord ‘Ma t/m Vr van 17:00 uur tot 09:00 uur gereserveerd voor PlusBus’ bij de op tekening 001706 aangegeven parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein van De Bogerd, gelegen aan de Van Heemstraweg 53 in Druten, voor de periode totdat de PlusBussen de mogelijkheid hebben om bij De Remise op te laden (naar verwachting maximaal drie maanden na het publiceren van dit besluit);

  • II.

    Hiermee de op tekening 001706 aangegeven parkeerplaatsen op het parkeerterrein van De Bogerd, gelegen aan de Van Heemstraweg 53 in Druten, van maandag tot en met vrijdag tussen 17:00 uur en 09:00 uur te reserveren voor het opladen van PlusBussen voor de periode totdat de PlusBussen de mogelijkheid hebben om bij De Remise op te laden (naar verwachting maximaal drie maanden na het publiceren van dit besluit);

  • III.

    Hiermee de op tekening 001706 aangegeven parkeerplaatsen op het parkeerterrein van De Bogerd, gelegen aan de Van Heemstraweg 53 in Druten, van maandag tot en met vrijdag tussen 17:00 uur en 09:00 uur niet beschikbaar te stellen voor het opladen van andere voertuigen dan PlusBussen voor de periode totdat de PlusBussen de mogelijkheid hebben om bij De Remise op te laden (naar verwachting maximaal drie maanden na het publiceren van dit besluit).

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Druten,

 

Rens Korsten

beleidsmedewerker fysieke leefomgeving, team gebiedsinrichting

Datum: 20 maart 2024

 

Bijlage 1: Situatietekening Van Heemstraweg 53 in Druten

Bijlage 2: Advies politie-eenheid Oost-Nederland

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na publicatiedatum, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de bezwaarschriftbijsluiter.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

- naam en adres van de indiener,

- datum van het bezwaarschrift,

- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,

- de gronden van het bezwaar.

 

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Indien u zo’n verzoek indient, moet u bij ons ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening overleggen.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de publicatiedatum ter inzage in het gemeentehuis gevestigd aan de Heuvel 1 in Druten. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit wordt verzonden aan:

• Politie-eenheid Oost-Nederland, team verkeer; de heer M. van Mourik, Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen;

• Team Tweestromenland, Teamchef A. Buco;

• Werkorganisatie Druten Wijchen, domein Publiekszaken (ter inzagelegging);

• Werkorganisatie Druten Wijchen, domein fysieke leefomgeving, team ruimtelijk beheer (inmeting maatregel).

 

Naar boven