Wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016, Ambtenarenreglement en Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2010

 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

Constaterende dat het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016, Ambtenarenreglement en Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2010 behoeven te worden aangepast;

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 125 Ambtenarenwet in samenhang met artikel 11.2 Aanpassingswet WNRA;

 • -

  artikel 33b, eerste lid, onder c van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  Lbr nr:23/12 LOAV 23/06,

   

besluit vast te stellen:

 

Wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016, Ambtenarenreglement en Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2010

 

Artikel I Wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016

 • A.

  Artikel 24 van het Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

   

  Artikel 24 Financiële compensatie bij overlijden als gevolg van een ongeval in en door de dienst

  1. Indien de ambtenaar overlijdt en zijn overlijden een rechtstreeks gevolg is van een ongeval in en door de dienst, dan wordt aan de achterblijvende partner een financiële compensatie verstrekt. Indien de overledene geen partner nalaat, wordt de financiële compensatie verstrekt aan de minderjarige kinderen.

  2. De financiële compensatie is uitgewerkt in een regeling.

  3. Vervallen.

  4. Zijn er geen nagelaten betrekkingen zoals genoemd in het eerste lid dan wordt de financiële compensatie uitgekeerd aan de meerderjarige kinderen, ouders, broers of zusters waarvoor de overledene kostwinner was.

Artikel II Wijziging Ambtenarenreglement

 • A.

  Artikel 49 Ambtenarenreglement eerste lid onder d wordt gewijzigd en een nieuwe sub-tekst onder e wordt toegevoegd, waarna de volgende sub-teksten worden vernummerd en als volgt komen te luiden:

   

  Artikel 49

  In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  a. passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de ambtenaar is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd;

  b. werkzaamheden in het kader van de re-integratie: loonvormende arbeid, die specifiek gericht is op terugkeer in de eigen dan wel passende arbeid waarover afspraken zijn vastgelegd in het plan van aanpak bedoeld in artikel 54, derde lid;

  c. scholing in het kader van de re-integratie: scholing die gericht is op terugkeer in de eigen dan wel passende arbeid waarover afspraken zijn vastgelegd in het plan van aanpak bedoeld in artikel 54, derde lid;

  d. arbeidsongeschiktheid in en door de dienst: arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken die in overwegende mate verband houdt met de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waarin deze moesten worden verricht tenzij de arbeidsongeschiktheid aan de schuld of nalatigheid van de ambtenaar is te wijten;

  e. dienstongeval: een ongeval dat in overwegende mate verband houdt met de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waarin deze moesten worden verricht tenzij het ongeval aan de schuld of nalatigheid van de ambtenaar is te wijten;

  f. restverdiencapaciteit: het door UWV vast te stellen inkomen dat de ambtenaar met zijn vaardigheden en bekwaamheden, gelet op zijn beperkingen, nog kan verdienen;

  g. arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 14a, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

  h. inactieve: de oud-ambtenaar met een WW-uitkering, aanvullende uitkering, nawettelijke uitkering, WAO-uitkering, WIA-uitkering of wachtgelduitkering, die direct voorafgaand aan de uitkering in dienst was van een veiligheidsregio;

  i. postactieve: de oud-ambtenaar met een uitkering functioneel leeftijdsontslag, ouderdomspensioen van het ABP of ABP keuzepensioen, die direct voorafgaand aan deze uitkering of dit pensioen in dienst was van een veiligheidsregio of inactieve was;

   

 • B.

  Aan artikel 53 wordt een vijfde en zesde lid toegevoegd die als volgt komen te luiden:

   

  Artikel 53

  5. De aanvullende uitkering wordt niet in mindering gebracht op de financiële compensatie die de gewezen ambtenaar heeft op grond van een regeling die compensatie biedt voor blijvende lichamelijke invaliditeit/arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een dienstongeval bij de veiligheidsregio.

  6. De ambtenaar die tevens zelfstandig ondernemer is maakt aanspraak op financiële compensatie voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een dienstongeval bij de veiligheidsregio zoals uitgewerkt in een regeling.

   

 • C.

  Artikel 53b wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

   

  Artikel 53b

  1. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, alsmede bij blijvende lichamelijke invaliditeit/arbeidsongeschiktheid of overlijden ten gevolge van een dienstongeval bij de veiligheidsregio komt de ambtenaar in aanmerking voor vergoeding van noodzakelijk gemaakte medische kosten, die hieruit ontstaan en voor zijn rekening blijven.

  2. De aanspraken voortvloeiend uit het eerste lid zijn uitgewerkt in een regeling.

   

 • D.

  Er wordt een nieuw artikel 53bb toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:

   

  Artikel 53bb

  Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen met uitzondering van het bepaalde in artikel 53 vijfde en zesde lid en artikel 53b.

   

 

Artikel III Wijziging Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2010

 • A.

  Artikel 3.2. van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2010 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

   

  Artikel 3.2

  1. De vrijwilliger bericht zijn hoofdwerkgever zo spoedig mogelijk na indiensttreding dat

  a. hij aangesteld is als vrijwilliger bij de brandweer;

  b. hij tijdens werktijd ingezet kan worden voor brandweerwerkzaamheden;

  c. de Arbeidstijdenwet van toepassing is op zijn werkzaamheden voor de brandweer en dat bij de vaststelling van zijn werktijden hier rekening mee gehouden moet worden;

  d. de veiligheidsregio hem een vergoeding verstrekt voor brandweeractiviteiten tijdens werktijd;

  e. ingeval van ziekte als gevolg van een dienstongeval bij de brandweer, de hoofdwerkgever recht heeft op een vergoeding.

  2. Indien het bestuur conform artikel 3.1 is geïnformeerd, informeert het bestuur de hoofdwerkgever over de aanspraken in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van een dienstongeval van de vrijwilliger.

   

 • B.

  Artikel 5.2 van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2010 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

   

  Artikel 5.2 Vergoeding geneeskundige kosten

  1. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, alsmede bij blijvende lichamelijke invaliditeit / arbeidsongeschiktheid of overlijden ten gevolge van een dienstongeval bij de veiligheidsregio komt de vrijwilliger in aanmerking voor vergoeding van noodzakelijk gemaakte medische kosten, die hieruit ontstaan en voor zijn rekening blijven.

  2. De aanspraken voortvloeiend uit het eerste lid zijn uitgewerkt in een regeling.

   

 • C.

  Artikel 5.3 van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2010 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

   

  Artikel 5.3 Financiële compensatie zelfstandige ondernemers

  1. Het bestuur biedt financiële compensatie aan de vrijwilliger die zelfstandig ondernemer is voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een dienstongeval bij de veiligheidsregio.

  2. Vervallen.

   

 • D.

  Artikel 7.2 van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2010 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

   

  Artikel 7.2 Verplichtingen

  1. De vrijwilliger dient zijn werkzaamheden nauwgezet en ijverig te verrichten en zich te gedragen als een goed vrijwilliger.

  2. De vrijwilliger is verplicht zo spoedig mogelijk melding te doen van persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van zijn functie.

   

 • E.

  Er wordt een nieuw artikel 5.4a aan de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2010 toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:

   

  Artikel 5.4a Financiële compensatie bij dienstongeval

  Het dagelijks bestuur biedt een financiële compensatie aan de vrijwilliger voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, alsmede voor blijvende lichamelijke invaliditeit/arbeidsongeschiktheid of overlijden ten gevolge van een dienstongeval bij de veiligheidsregio.

   

Artikel IV Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2024.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Wijziging Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016, Ambtenarenreglement en Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond 2010.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2024,

 

De secretaris,

mr. drs. A. Littooij

 

De voorzitter,

ing. A. Aboutaleb

 

Naar boven