Gemeente Dinkelland: Tijdelijk verkeersbesluit voor de oldtimerdag in Saasveld.

ZD-2024-000364

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.

Het besluit:

 • 1.

  door plaatsing van borden E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het parkeren aan weerszijden van het volgende wegvakken te verbieden

  • a.

   Loodijk, voor zover gelegen tussen Loodijk 8 en iets voorbij Loodijk 13;

  • b.

   Loohavenweg, voor zover gelegen tussen de Spikkersbeek en de aansluiting met de Loodijk.

 • 2.

  In de bijlage is de situatie te zien waarop het verkeersbesluit betrekking heeft.

 

Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ?

Stichting Oldtimerclub Saasveld organiseert op zondag 23 juni 2024 van 07:00 tot 17:00 haar jaarlijkse oldtimerdag. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen.

Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?

Door plaatsing van borden E1 (parkeerverbod) op de volgende wegen. Op zondag 23 juni 2024 van 07:00 tot 17:00:

 • Loodijk, voor zover gelegen tussen Loodijk 8 en iets voorbij Loodijk 13;

 • Loohavenweg, voor zover gelegen tussen de Spikkersbeek en de aansluiting met de Loodijk.

 

De wettelijke regels

Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:

 • Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot:

 • a. het verzekeren van de veiligheid op de weg.

 • b. het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 • c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan.

 •  

 • Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Dinkelland is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.

Advies politie

In het ‘Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer’ (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit.

 

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland. Dat kan schriftelijk aan:

Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.

 

Denekamp, 25-01-2024.

namens het college van burgemeester en wethouders,

Teamcoach Openbare Ruimte,

W. Lijzenga

 

Bijlage:

 • Tekening van de situatie waarop het verkeersbesluit betrekking heeft

 

Naar boven