Besluit beperkingen openbaarheid van archiefbescheiden

 

Het dagelijks bestuur van Regio Achterhoek,

 

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de streekarchivaris.

 

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van ‘Archiefblok Regio Achterhoek (2005) 2008-2016 (2021)’.

 

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de dossiernummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar t/m 31 december van het jaar, genoemd in de tweede kolom en openbaar vanaf 1 januari van het jaartal genoemd in de derde kolom. Inventarisnummers, beperkt openbaar:

 

*

 

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de dossiernummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de streekarchivaris die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

 

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de dossiernummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de streekarchivaris die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

 

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het besluit bekend gemaakt is in het Blad gemeenschappelijke regeling. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de Verklaring van Overbrenging van Regio Achterhoek.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 3 juli 2024.

 

mr. M. Boumans MBA MPM, de voorzitter

drs. S. Veneman MBA, de secretaris

 

 

Naar boven