Besluit vaststelling jaarrekening 2023 Omgevingsdienst Zuid-Limburg

DOC-00674390

 

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

 

 

gelezen de controleverklaring van de accountant d.d. 6 mei 2024,

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de jaarrekening 2023,

 

 

BESLUIT:

 

Het vaststellen van de jaarrekening 2023 inclusief:

 

 • 1.

  Vrijval van de gevormde reserve voor BOA taken ter grootte van € 32.500

 • 2.

  Het verhogen van de algemene reserve met € 180.000,-

 • 3.

  Het vormen van een bestemmingsreserve 2024 voor nieuwe bodemtaken van € 300.086

 • 4.

  Het vormen van een bestemmingsreserve nieuwe basistaken van € 300.000

 • 5.

  Het exploitatiesaldo, na aanwending bestemmingsreserves en verhoging weerstandsvermogen, ter grootte van € 38.020,- uit te keren aan de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2024.

 

 

De secretaris, De voorzitter,

 

 

H.M.J. van Mierlo D.M.M. Hendrix

Naar boven