Besluit vaststelling begroting 2025 Omgevingsdienst Zuid-Limburg

DOC-00674381

 

 

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

 

gelezen de ingebrachte zienswijzen en overige reacties van de deelnemers

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2024.

 

 

 

De secretaris, De voorzitter,

 

 

H.M.J. van Mierlo D.M.M. Hendrix

Naar boven