Besluit plaatsing ondergrondse containers Tiel

Het dagelijks bestuur van Avri

 

Overwegende dat

 

 • het algemeen bestuur van Avri bij gelegenheid van de vaststelling op 16 november 2017 van het Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grondstof en het Projectplan Invoering nieuw afvalbeleid akkoord is gegaan met:

   

  • de inzameling van restafval in verzamelcontainers met toegangscontrole op afstand (richtlijn maximaal 250 meter) van de woning. Van dit besluit worden percelen in het buitengebied uitgezonderd;

  • de ambitie van de gemeenten uit de regio Rivierenland om de hoeveelheid restafval te verminderen;

  • de ambitie om te komen tot meer en betere afvalscheiding;

  • de ambitie om te komen tot een betere kwaliteit van de grondstoffen;

  • het leveren van maatwerk voor huishoudens die vanwege persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om deel te nemen aan de ondergrondse inzameling van restafval;

  • het leveren van maatwerk aan mensen die buiten hun eigen invloedssfeer om veel restafval produceren;

  • met een uitbreiding van de capaciteit voor handhaving om ontwijkgedrag (o.a. bijplaatsingen, dumpingen en vervuiling van herbruikbare stromen) te voorkomen en te bestrijden.

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft om regels te stellen over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de dienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel;

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft het aangewezen inzamelmiddel en inzamelvoorziening inclusief de inzamellocaties vast te stellen waar(in) huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden. Dit gaat in nauwe samenwerking met de gemeente;

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft om regels op te stellen omtrent het gebruik van inzamelmiddelen en -voorzieningen;

 • het algemeen bestuur van Avri op 19 april 2018 (geactualiseerd bij besluit van 7 juli 2021) heeft besloten de volgende richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen vast te stellen voor:

  de (verkeers)veiligheid, de bereikbaarheid, de fysieke geschiktheid van de locatie en de omgeving, de aanwezigheid van kabels en (riool)leidingen in de bodem, het beperken van overlast en het voorkomen van (milieu)schade, bestaande groen- en parkeervoorzieningen, historische kernen, een doelmatige afvalinzameling en een doelmatige bedrijfsvoering;

 • dit aanwijzingsbesluit alleen betrekking heeft op de inzamellocatie(s) zoals aangeduid op de overzichtskaart/plaatsingsplan in de bijlage behorende bij dit besluit;

 • het algemeen bestuur in zijn vergadering van 7 juli 2021 heeft besloten dat de aanwijzing van de inzamellocaties worden voorbereid conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • belanghebbenden de gelegenheid hebben om tegen de plaatsbepaling van de inzamellocaties, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen.

 • het conceptbesluit van 5 juli tot en met 16 augustus 2023 ter inzage heeft gelegen;

 • ten aanzien van één locatie twee zienswijzen zijn ingebracht;

 • deze zienswijzen geen aanleiding geven om de locatie aan te passen.

besluit:

 

 • 1.

  de locaties in Tiel zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaarten aan te wijzen als inzamellocatie voor restafval, oud papier en glas:

  • a.

   Bruine Eikenpage nabij Iepenpage nr 3;

  • b.

   Hooibeestje tegenover nr 3;

  • c.

   Tinnegieter tegenover Cachepot nr 18;

  • d.

   Jacob Cremerstraat.

bepaalt:

 

 • -

  dat het bovenstaande besluit wordt bekend gemaakt.

namens het dagelijks bestuur van Avri

de voorzitter

J.P. Neven

21 september 2023, Geldermalsen.

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage MEMO CONTAINERLOCATIES AUTONOME GROEI

Memonummer Avri-T146-ORAC-001

Datum 30-11-2022

Aan Natasja Stehouwer Avri

Van Micha Hogeweg Antea Group

Kopie

Project Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer 473962

Betreft Toets locatie ondergrondse restafvalcontainer Hooibeestje ter hoogte van nr. 3, Tiel

 

Opdracht: Avri is voornemens om de capaciteit in de Vlinderbuurt (wijk Passewaaij) in Tiel uit te breiden door een ondergrondse restafvalcontainer te plaatsen aan Hooibeestje ter hoogte van nummer nr. 3 te Tiel. Het huidige gedeelte van de Vlinderbuurt, waar deze ondergrondse container voor bedoeld is, maakt momenteel gebruik van de container in de wijk ernaast. Deze memo toetst de beoogde locatie aan de richtlijnen van Avri.

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocaties weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocaties

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

Om de capaciteit en dekking van ondergrondse containers voor het restafval in de Vlinderbuurt (wijk Passewaaij) te verbeteren is Avri voornemens een container te plaatsen aan Hooibeestje ter hoogte van nummer 3. Deze locatie betreft een ruime parkeerplaats waar geen huizen of tuinen dicht in de buurt zijn. Dit gegeven maakt dat de locatie goed bereikbaar is voor het inzamelvoertuig. Ook voor bewoners die het afval te voet, per fiets of per auto aanbieden, is de container goed bereikbaar. De verharding rondom de container is gelijkvloers waardoor tevens rolstoel- en rollatorgebruikers de container goed kunnen bereiken.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 41 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 44 meter. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijn.

 

Hooibeestje ter hoogte van nr. 3 betreft een parkeerplaats waar de maximum snelheid voor voertuigen 30 km/u bedraagt. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het restafval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden. De rijbaan ter hoogte van de beoogde locatie is ca. 9 meter breed. Dit biedt voldoende ruimte voor personenauto’s om het inzamelvoertuig veilig te passeren tijdens ledigingsacties.

 

In de ondergrond zijn geen obstakels in de vorm van kabels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor de ondergrondse container (zie figuur 1). Om de benodigde ruimte voor de ondergrondse container te garanderen wordt alvorens de plaatsing tevens een proefsleuf gegraven om eventuele aanwezige kabels of leidingen uit te sluiten. Op de beoogde locatie bevindt zich in de huidige situatie een aantal fietsenrekken. Om voldoende ruimte te creëren voor de ondergrondse container is het benodigd om één fietsenrek te verwijderen. De benodigde ruimte voor een ondergrondse container bedraagt ca. 1,6 m bij 1,6 m. Wanneer één fietsenrek wordt verwijderd ontstaat een ruimte van ca. 3,6 meter tussen de overige fietsenrekken (zie figuur 3). Dit is voldoende ruimte om een ondergrondse container tussen te plaatsen.

Figuur 3: ruimte tussen fietsenrekken wanneer één exemplaar wordt verwijderd.

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een loopafstand van maximaal 250 meter voor alle aangesloten huishoudens op de ondergrondse container. Aangezien de ondergrondse container extra wordt bijgeplaatst in wijk Passewaaij, wordt de loopafstand voor een aantal aangesloten huishoudens kleiner. In de huidige situatie maken deze huishoudens gebruik van andere containers in de wijk. De algemene situatie t.b.v. de loopafstand wordt verbeterd.

 

Conclusie: de beoogde locatie aan Hooibeestje ter hoogte van nr. 3 voldoet aan de richtlijnen en wordt geschikt geacht voor een ondergrondse restafvalcontainer.

Bijlage MEMO CONTAINERLOCATIES AUTONOME GROEI

Memonummer Avri T147-ORAC-001

Datum 30-11-2022

Aan Natasja Stehouwer Avri

Van Micha Hogeweg Antea Group

Kopie

Project Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer 473962

Betreft Toets locatie ondergrondse restafvalcontainer aan Bruine Eikenpage, tegenover Iepenpage nr. 3, Tiel

 

Opdracht: Avri is voornemens om de capaciteit in de Vlinderbuurt (wijk Passewaaij) in Tiel uit te breiden door een ondergrondse restafvalcontainer te plaatsen aan Bruine Eikenpage tegenover Iepenpage nr. 3 te Tiel. Het huidige gedeelte van de Vlinderbuurt, waar deze ondergrondse container voor bedoeld is, maakt momenteel gebruik van de container in de wijk ernaast. Deze memo toetst de beoogde locatie aan de richtlijnen van Avri.

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocaties weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocaties

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

Om de capaciteit en dekking van ondergrondse containers voor het restafval in de Vlinderbuurt (wijk Passewaaij) te verbeteren is Avri voornemens een container te plaatsen aan Bruine Eikenpage tegenover Iepenpage nr. 3. De locatie bevindt zich tussen het fietspad en de Bruine Eikenpage in het groen. In de ondergrond zijn geen obstakels in de vorm van kabels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor de ondergrondse container (zie figuur 1). Om de benodigde ruimte voor de ondergrondse container te garanderen wordt alvorens de plaatsing tevens een proefsleuf gegraven om eventuele aanwezige kabels of leidingen uit te sluiten. Ten behoeve van de benodigde ruimte van de ondergrondse container is het benodigd om een gedeelte van het groen (beplanting) te verwijderen. De boom kan echter blijven staan en vormt geen belemmering voor de container en het inzamelvoertuig.

 

De beoogde locatie ligt direct aan de straat en is goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Ook voor bewoners die het afval te voet, per fiets of met auto aanbieden is de container goed te bereiken. De verharding rondom de container is gelijkvloers waardoor tevens rolstoel- en rollatorgebruikers de container goed kunnen bereiken.

 

De Bruine Eikenpage en de Iepenpage betreffen beide straten in een 30 km/u-zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het restafval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden. De straat is ter hoogte van de beoogde locatie circa 5,1 meter breed. Het inzamelvoertuig is circa 2,5 meter breed. Tijdens ledigingsacties is het voor personenauto’s mogelijk om het inzamelvoertuig veilig te passeren.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 8 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 13,8 meter. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijn.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een loopafstand van maximaal 250 meter voor alle aangesloten huishoudens op de ondergrondse container. Aangezien de ondergrondse container extra wordt bijgeplaatst in wijk Passewaaij, wordt de loopafstand voor een aantal aangesloten huishoudens kleiner. In de huidige situatie maken deze huishoudens gebruik van andere containers in de wijk. De algemene situatie t.b.v. de loopafstand wordt verbeterd.

 

Conclusie: de beoogde locatie aan Bruine Eikenpage tegenover Iepenpage nr. 3 voldoet aan de richtlijnen en wordt geschikt geacht voor een ondergrondse restafvalcontainer.

Bijlage MEMO CONTAINERLOCATIES AUTONOME GROEI

Memonummer Avri-T065 Rest Tiel -002

Datum 18-10-2022

Aan Natasja Stehouwer Avri

Van Micha Hogeweg Antea Group

Kopie

Project Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer 473962

Betreft Plaatsing nieuwe ondergrondse restafvalcontainer ter vervanging van T065, Jacob Cremerstraat nrs. 10-60

 

Opdracht: Nabij het appartementencomplex aan de Jacob Cremerstraat (nummers 10-60) in Tiel staat een ondergrondse restafvalcontainer. Deze container staat sinds 2015 op het terrein van de Vereniging van Eigenaren en wordt sinds 2019 behalve door de bewoners van het complex, ook gebruikt door andere bewoners uit de wijk voor wegbrengen van restafval. Avri is voornemens om de container te vernieuwen en daarnaast te verplaatsen naar een geschikte locatie die niet op privéterrein staat (VvE). Dit in verband met de bewoners binnen het aansluitingsgebied die tevens gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainer.

 

Avri is voornemens om de (nieuwe) ondergrondse restafvalcontainer verderop in de Jacob Cremerstraat te herplaatsen, tegenover nummer 62. Onderstaande figuur toont een kaart met de huidige locatie versus de nieuwe beoogde locatie.

 

Figuur SEQ Figuur \* ARABIC 1 : Projectie huidige vs. nieuwe locatie T065, Jacob Cremerstraat, Tiel

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 2 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart (aangegeven met rode stip). Figuur 3 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 2: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 3: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

Omgeving beoogde locatie en technische geschiktheid

De beoogde locatie bevindt zich aan de Jacob Cremerstraat tegenover nummer 62 in het gras. Deze locatie ligt in het verlengde van de huidige locatie aan de Jacob Cremerstraat. In de ondergrond zijn geen kabels en leidingen aanwezig die een obstakel vormen voor de ondergrondse container (zie figuur 2). Avri heeft reeds een proefsleuf gegraven waarbij dit is bevestigd. Bovengronds is voldoende ruimte om een ondergrondse container in gebruik te stellen en te laten ledigen door het inzamelvoertuig. Er ligt echter een aantal betonblokken op de beoogde locatie, waarvan ten minste één betonblok verplaatst of verwijderd dient te worden ten behoeve van de ondergrondse restafvalcontainer (zie figuur 3). Een gedeelte van het aanwezige gras dient te worden verwijderd ten behoeve van de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainer en de benodigde bestrating eromheen. De naastgelegen bomen staan op voldoende afstand van de container zodat deze geen belemmering vormen tijdens ledigingsacties.

 

In de richtlijnen van Avri wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. In de nabije omgeving zijn geen woonhuizen aanwezig. Het eerste bewoonde gebouw betreft het appartementencomplex waar de huidige ondergrondse restafvalcontainer tot op heden heeft gestaan. De afstand gemeten vanaf de beoogde containerlocatie tot aan de gevel/erfgrens betreft circa 37 meter. De afstand tot de gevel van het dichtstbijzijnde gebouw (Jacob Cremerstraat 62) bedraagt circa 12 meter. Dit gebouw betreft geen woonhuis en staat leeg.

 

Verkeerssituatie en verkeersveiligheid

De Jacob Cremerstraat is doodlopend en eindigt bij een parkeerplaats aan het einde van de straat. De straat biedt echter wel de mogelijkheid voor voertuigen om een lus te maken (langs de parkeerplaats) om via dezelfde straat weer terug de wijk te verlaten (zie figuur 1). Dit maakt de beoogde locatie voor zowel het inzamelvoertuig als voor bewoners die het afval per auto aanbieden, goed bereikbaar.

 

De straat ter hoogte van de beoogde locatie is circa 3,9 meter breed. Dit biedt ruim voldoende ruimte voor het inzamelvoertuig om ledigingsacties uit te voeren. Het inzamelvoertuig is circa 2,5 meter breed, dat betekent dat het echter voor personenauto’s mogelijk te smal is om het inzamelvoertuig te passeren. Aangezien het een doodlopende gedeelte van de Jacob Cremerstraat betreft, wordt er geen groot aantal verkeersbewegingen verwacht nabij deze beoogde locatie. Tijdens ledigingsacties door het inzamelvoertuig kan het voor komen dat personenauto’s die de nabijgelegen parkeerplaats willen bereiken moeten wachten totdat de ledigingsactie is voltooid.

 

Daarnaast ligt de Jacob Cremerstraat in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het restafval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Aangezien in dezelfde Jacob Cremerstraat ter hoogte van het appartementencomplex (nrs. 10-60) reeds gebruik is gemaakt van een ondergrondse container, treden er geen noemenswaardige veranderingen op wat betreft de aanrijroute en verkeerssituatie/verkeersveiligheid met een ondergrondse restafvalcontainer op de beoogde locatie.

 

Bereikbaarheid voor mindervaliden

Avri ziet erop toe dat alle containerlocaties voor iedereen bereikbaar zijn. Indien nodig worden maatregelen getroffen om de locatie zodanig in te richten dat deze voor mindervalide personen goed bereikbaar is. Dit houdt in dat er voldoende bestrating rondom de ondergrondse container ligt en een verlaagde trottoirband zodat rolstoel- en rollatorgebruikers de container goed kunnen bereiken.

 

Loopafstand

Aangezien de ondergrondse container voor de fractie restafval bedoeld is, streeft Avri naar een maximale loopafstand van 250 meter vanaf erfgrens tot de container. Voor een aantal woningen aan de stationsstraat betekent de nieuwe locatie dat de loopafstand groter wordt dan 250 meter. Voor deze woningen geldt dat zij gebruik kunnen maken van containerlocatie T066. Dit is in de huidige situatie al de gebruikelijke uitwijkcontainer voor deze woningen, dus bewoners binnen dit aansluitingsgebied zijn al aan locatie T066 gekoppeld.

 

Conclusie: de beoogde containerlocatie aan de Jacob Cremerstraat tegenover nummer 62 voldoet aan de richtlijnen en wordt daarmee geschikt geacht.

Bijlage Containerlocaties autonome groei gemeente Tiel

 

MEMO CONTAINERLOCATIES

Memonummer T021 (7051)-01

Datum 22-06-2023

Van MH Antea Group

Project Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer 484009.100

Betreft Plaatsing 4 ondergrondse containers voor fracties restafval (2x), glas en papier, aan de Tinnegieter nabij Cachepot 18, te Tiel

 

Opdracht: Avri en gemeente Tiel zijn overeengekomen een viertal ondergrondse containers te plaatsen aan de Tinnegieter nabij Cachepot 18 te Tiel. Dit in verband met benodigde capaciteit vanwege nieuw gebouwde woningen. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Figuur 1: Impressiefoto opstelling ondergrondse containers

 

Hoe kiezen we een plaats (locatie) voor ondergrondse containers?

 • a.

  Het adviseurs- en ingenieursbureau stelt een locatie voor na een analyse op basis van 19 richtlijnen van Avri en de gemeenten. Deze 19 richtlijnen zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Chauffeurs van Avri toetsen daarna de locatie met de vuilniswagen op bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Medewerkers van de gemeente toetsen de locatie nogmaals aan hand van de 19 vastgestelde richtlijnen. De medewerkers van de gemeente hebben vaak meer specifieke gebiedskennis over de voorgestelde locatie;

 • d.

  De gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau werken samen en bespreken in de voorgestelde locatie.

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 2 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocaties weer op kaart met rood gekruiste vierkanten. Figuur 3 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met rode stippen).

 

Figuur 2: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 3: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

De in 2019 geplaatste ondergrondse restafvalcontainer aan de Tinnegieter in Tiel is verwijderd in verband met bouwactiviteiten. Er is een tijdelijke semi-ondergrondse container geplaatst. De bouw van nieuwe woningen is inmiddels (gedeeltelijk) afgerond. De ondergrondse restafvalcontainer wordt op een andere plek dichtbij teruggeplaatst. In verband met het toenemende/toegenomen aantal bewoners (ca. 125 appartementen) is het noodzakelijk om meer containers te plaatsen. De nieuwe situatie bestaat uit vier ondergrondse containers voor de fracties restafval (2x), papier en glas. De ondergrondse containers worden gezamenlijk op de locatie aan de Tinnegieter nabij Cachepot 18 geplaatst (zie figuur 1). De bovengrondse glascontainer gesitueerd aan de Brugstraat wordt verwijderd.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien op de huidige locatie reeds gebruik is gemaakt van een ondergrondse restafvalcontainer, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Er zijn geen bovengrondse obstakels die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties. Ook na de bouw van het appartementencomplex is de bereikbaarheid niet verslechterd door bijvoorbeeld nieuw aangelegde parkeerplaatsen. De breedte van de weg ter hoogte van de containerlocatie bedraagt ca. 5,5 meter. Met deze breedte blijft er genoeg ruimte over voor personenauto’s en overig verkeer om het inzamelvoertuig tijdens ledigingsacties veilig te passeren.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

Op de huidige locatie is reeds gebruik gemaakt van een ondergrondse container. Dit gegeven maakt dat de locatie op het gebied van verkeersveiligheid geschikt is voor de plaatsing van een viertal ondergrondse containers.

 

Daarnaast ligt de Tinnegieter in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid (loopafstand) gebruikers en parkeerdruk

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een loopafstand van maximaal 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens van het huishouden met de grootste afstand. Deze richtlijn is echter enkel van toepassing voor de fractie restafval. Figuur 4 toont een kaart met het aansluitingsgebied van de vier ondergrondse containers. Hierbij is zichtbaar dat de loopafstand maximaal ca. 238 meter bedraagt. Met deze afstand wordt aan de richtlijn voldaan.

 

Figuur 4: Maximale loopafstand aansluitingsgebied containers Tinnegieter, Tiel

 

Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Eventuele benodigde aanpassingen zoals een oprit voor rolstoelen worden met de plaatsing van de containers gerealiseerd. De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten of te parkeren in één van de vakken om het afval in de container te deponeren. Er gaat als gevolg van de plaatsing van de containers geen parkeerruimte verloren.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat er een elektriciteitskabel in de ondergrond aanwezig is ter hoogte van de containerlocatie (zie figuur 5). Avri onderzoekt of deze kabel een obstakel vormt en laat deze zo mogelijk omleggen om voldoende ruimte voor de vier ondergrondse containers te garanderen.

 

Figuur 5: digitaal kaartmateriaal kabels en leidingen nabij containerlocatie Tinnegieter, Tiel

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 16 meter. Hierbij is niet uitgegaan van de erfgrens van het appartementencomplex omdat dit een gezamenlijke (open) ruimte betreft. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning (appartementencomplex) wordt geschat op circa 5 meter (aangezien het nieuwbouw betreft kan er nog geen precieze afstand bepaald worden aan de hand van digitaal kaartmateriaal). Met deze afstanden wordt aan de richtlijnen voldaan.

 

Conclusie: de locatie aan de Tinnegieter nabij Cachepot 18 te Tiel voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een viertal ondergrondse containers voor de fracties restafval (2x), papier en glas.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/ herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Naar boven