Besluit van het Algemeen Management Team van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij tot eerste wijziging van het Besluit AMT inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij 2022

Het Algemeen Management Team van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 

overwegende dat:

 

 • het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij het Algemeen Management Team van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij ondermandaat, -volmacht en –machtiging heeft verleend en het haar heeft toegestaan dit door te geven aan haar voorzitter, een concernmanager, een teammanager of een medewerker van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij, én

 • het doorgeven van (onder)mandaat, -volmacht en -machtiging, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is;

 • het wenselijk wordt geacht om wijzigingen aan te brengen in het mandaatregister naar aanleiding van actuele behoeften van de organisatie;

 

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel, het Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022 (van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel) en het Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2022;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het:

 

Besluit van het Algemeen Management Team van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij tot eerste wijziging van het Besluit AMT inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij 2022

Artikel 1  

Het mandaatregister behorende bij het Besluit AMT inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij 2022 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

D.19

Het in en buiten rechte mogen optreden inzake geschillen aangaande de uitvoering van de Kieswet en de op deze wet betrekking hebbende regelgeving

KW en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten

Burgemeester

Teammanager

D.20

Het nemen van overige besluiten op grond van de Kieswet en het Kiesbesluit

KW en Kiesbesluit

College & burgemeester

Teammanager

 

Komt te luiden:

 

D.19

Het in en buiten rechte mogen optreden inzake geschillen aangaande de uitvoering van de Kieswet en de op deze wet betrekking hebbende regelgeving

KW en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten

Burgemeester

Medewerker

D.20

Het nemen van overige besluiten op grond van de Kieswet en het Kiesbesluit

KW en Kiesbesluit

College & burgemeester

Medewerker

 

B

R.86

Het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot overdracht van een reststrook door middel van koop of huur

Art. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

 

Komt te luiden:

 

R.86

Het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot:

 • de overdracht van een reststrook door middel van koop of huur;

 • bruikleen van alle soorten gronden.

Art. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

Artikel 2  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit tot eerste wijziging van het Besluit AMT inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij 2022’.

Aldus besloten op 17 juli 2023

Het Algemeen Management Team van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

D.C. van Eeten

Naar boven