Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij tot eerste wijziging van het Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat:

 

 • met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij per 1 januari 2016 van start is gegaan;

 • de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij beschikken over eigen bevoegdheden;

 • het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is bevoegdheden en daarbij horende uitvoeringsaspecten door middel van mandaat, volmacht of machtiging door te geven aan de ambtelijke organisatie van MijnGemeenteDichtbij;

 • het wenselijk wordt geacht om wijzigingen aan te brengen in het mandaatregister naar aanleiding van actuele behoeften van de organisatie;

 

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het:

 

Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij tot eerste wijziging van het Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022

Artikel 1  

In het mandaatregister behorende bij het Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022 wordt onder vernummering van P.13 t/m P.125 tot P.14 t/m P.126 een lid ingevoegd luidende:

 •  

P.13

Besluit tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor medewerkers tot en met het niveau van teammanager

Art. 33b, lid 1 en onder d, en 33d, lid 1 Wgr en Titel 15, boek 7 BW

DB en voorzitter

Artikel 2  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit tot eerste wijziging van het Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022’.

Aldus besloten op 30 augustus 2023

Het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

R.S. van Meygaarden

de secretaris,

D.C. van Eeten

De voorzitter van MijnGemeenteDichtbij,

R.S. van Meygaarden

Aldus besloten op 12 september 2023

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

R.S. van Meygaarden

de secretaris,

D.C. van Eeten

Naar boven