Wijziging Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 juli 2023

[Dit wijzigingsbesluit zal vanwege de verschillende data van inwerkingtreding in 2 verschillende publicaties verwerkt worden. In dit Blad gemeenschappelijke regeling zullen de wijzigingen van artikel I, onderdeel A tot en met C en F tot en met H verwerkt worden.]

 

Het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep;

 

 

B e s l u i t:

 

de Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 januari 2023, vastgesteld op 16 maart 2023, als volgt te wijzigen:

Artikel I  

A

In artikel 14.2.14 wordt ‘artikel 46 van de Waarborgwet 2019’ vervangen door ‘artikel 35 van de Waarborgwet 2019’.

 

B

In artikel 19.3.2 vervalt de derde alinea.

 

C

In de eerste zin van artikel 19.3.7 wordt ‘bijstandnorm’ vervangen door ‘bijstandsnorm’.

 

D

Artikel 25.2.2 wijzigt als volgt:

De eerste zin beginnend met ‘Als de belastingschuldige’ en eindigend met ‘verzoek om uitstel van betaling.’ Wordt vervangen door de volgende twee zinnen:

 

Als de belastingschuldige een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag indient, merkt de ontvanger het bezwaarschrift aan als een verzoek om uitstel van betaling. Dit geldt niet als het bezwaarschrift zich richt tegen de WOZ-waarde.

 

E

In artikel 25.2.2.A. wordt ‘N.v.t. voor de Regionale Belasting Groep.’ vervangen door:

‘Als de belastingschuldige een verzoek om uitstel indient bij de ontvanger in verband met een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde dan moet hij in het verzoek het bestreden bedrag van de aanslag en de berekening van dat bedrag vermelden.’

 

F

Artikel 26 wijzigt als volgt:

 

De tweede alinea, eerste zin, beginnende met ‘De kwijtscheldingsregels op basis’ en eindigend met ‘in de regeling.’ wordt vervangen door de volgende alinea:

De kwijtscheldingsregels op basis van artikel 26 van de wet zijn vastgelegd in de regeling. In afwijking van de regeling kan een ruimhartiger kwijtscheldingsbeleid worden gevoerd. De Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden bevat regels over de wijze waarop de raad dan wel het algemeen bestuur van de deelnemers in afwijking van de regeling het vermogen en de kosten van bestaan van belastingschuldigen kan vaststellen. Zie hiervoor de betreffende kwijtscheldingsregelingen van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling RBG. Deze vindt u op www.overheid.nl.

De tweede alinea, derde en vierde zin, beginnend met ‘Tussen de deelnemers’ en eindigend met ‘op de websites van hen.’ vervalt.

 

G

In artikel 73.5.1 wordt ‘36’ telkens vervangen door ‘18’.

 

H

In artikel 73.5a wordt ‘36’ vervangen door ‘18’.

ARTIKEL II  

A

  • 1.

    Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 juli 2023.

  • 2.

    In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdelen D en E met in werking met ingang van 1 januari 2024.

B

Dit besluit kan worden aangehaald als: Wijziging Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 juli 2023.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep d.d. 24 augustus 2023.

Het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep,

directeur,

w.g.

H.B. Sigmond

voorzitter

w.g.

drs. A.J.B. van der Klugt

TOELICHTING  

Artikel I, onderdeel A betreft een redactionele wijziging van artikel 14.2.14. Er is geen beleidswijziging beoogd.

 

Artikel I, onderdeel B betreft een technische wijziging van artikel 19.3.2. Bij de meest recente wijziging van artikel 19, negende lid van de Invorderingswet 19901 is de termijn die de ontvanger in acht moet nemen bij het doen van een vordering aangepast naar vier weken, waardoor de in dit artikel genoemde termijn niet meer juist was. De regel van de laatste alinea van dit artikel is inmiddels in artikel 19, negende lid van de Invorderingswet 1990 vastgelegd, zodat de laatste alinea haar belang heeft verloren en komt te vervallen. Er is geen beleidswijziging beoogd.

 

Artikel I, onderdeel C betreft een redactionele wijziging van artikel 19.3.7. Er is geen beleidswijziging beoogd.

 

Artikel I, onderdelen D en E wijzigen artikel 25.2.2 en 25.2.2.A. Bij het merendeel van de bezwaren tegen de WOZ-waarde wordt gevraagd om geen uitstel van betaling te verlenen. Het betwiste bedrag van de aanslag is vaak een klein bedrag, zodat uitstel van betaling niet wenselijk is. Hierom wordt per 1 januari 2024 een bezwaar tegen de WOZ-waarde niet meer aangemerkt als een verzoek om uitstel van betaling. Uiteraard kan een klant wel om uitstel van betaling van het betwiste bedrag verzoeken.

 

Artikel I, onderdeel F betreft een redactionele wijziging van artikel 26. De Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden bevat de regels over de wijze waarop in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het vermogen en de kosten van bestaan van belastingschuldigen kunnen worden vastgesteld. Dit gebeurt bij besluit van de Gemeenteraad dan wel Algemeen Bestuur van de deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling RBG. In artikel 26 is hiervoor verwezen naar de kwijtscheldingsbesluiten van de deelnemers. Er is geen beleidswijziging beoogd.

 

Artikel I, onderdelen G en H, wijzigen artikel 73.5.1 respectievelijk artikel 73.5a. Op 7 februari 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet2 aangenomen3 waardoor onder meer een wettelijk schuldsaneringstraject wordt verkort van 36 maanden naar 18 maanden.

 

In verband met die wijziging heeft de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aangekondigd dat de aflossingsperiode van minnelijke schuldregelingen ook wordt verkort naar 18 maanden.4 Inmiddels is duidelijk geworden dat zowel de verkorting van de aflossingsperiode van minnelijke schuldregelingen als die van het wettelijk schuldsaneringstraject per 1 juli 2023 in werking treden.5 In verband met de bedoelde wijziging is de in de artikelen 73.5.1 en 73.5a genoemde maximale uitsteltermijn ook gewijzigd naar 18 maanden.

 

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingen.

Dit besluit is na de inwerkingtreding meteen uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling.

Naar boven