Besluit containerplaatsing gemeente Buren

Het dagelijks bestuur van Avri

 

Overwegende dat

 

 • het algemeen bestuur van Avri bij gelegenheid van de vaststelling op 16 november 2017 van het Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grondstof en het Projectplan Invoering nieuw afvalbeleid akkoord is gegaan met:

  • de inzameling van restafval in verzamelcontainers met toegangscontrole op afstand (richtlijn maximaal 250 meter) van de woning. Van dit besluit worden percelen in het buitengebied uitgezonderd;

  • de ambitie van de gemeenten uit de regio Rivierenland om de hoeveelheid restafval te verminderen;

  • de ambitie om te komen tot meer en betere afvalscheiding;

  • de ambitie om te komen tot een betere kwaliteit van de grondstoffen;

  • het leveren van maatwerk voor huishoudens die vanwege persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om deel te nemen aan de ondergrondse inzameling van restafval;

  • het leveren van maatwerk aan mensen die buiten hun eigen invloedssfeer om veel restafval produceren;

  • met een uitbreiding van de capaciteit voor handhaving om ontwijkgedrag (o.a. bijplaatsingen, dumpingen en vervuiling van herbruikbare stromen) te voorkomen en te bestrijden.

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft om regels te stellen over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de dienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel;

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft het aangewezen inzamelmiddel en inzamelvoorziening inclusief de inzamellocaties vast te stellen waar(in) huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden. Dit gaat in nauwe samenwerking met de gemeente;

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft om regels op te stellen omtrent het gebruik van inzamelmiddelen en -voorzieningen;

 • het algemeen bestuur van Avri op 19 april 2018 (geactualiseerd bij besluit van 7 juli 2021) heeft besloten de volgende richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen vast te stellen voor:

  de (verkeers)veiligheid, de bereikbaarheid, de fysieke geschiktheid van de locatie en de omgeving, de aanwezigheid van kabels en (riool)leidingen in de bodem, het beperken van overlast en het voorkomen van (milieu)schade, bestaande groen- en parkeervoorzieningen, historische kernen, een doelmatige afvalinzameling en een doelmatige bedrijfsvoering;

 • dit aanwijzingsbesluit alleen betrekking heeft op de inzamellocatie(s) zoals aangeduid op de overzichtskaart/plaatsingsplan in de bijlage behorende bij dit besluit;

 • het algemeen bestuur in zijn vergadering van 7 juli 2021 heeft besloten dat de aanwijzing van de inzamellocaties worden voorbereid conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • belanghebbenden de gelegenheid hebben om tegen de plaatsbepaling van de inzamellocaties, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen.

 • het conceptbesluit van 12 juli tot en met 23 augustus 2023 ter inzage heeft gelegen;

 • de ten aanzien van onderstaande locaties ingebrachte zienswijzen geen aanleiding tot wijzigingen geven;

 

besluit:

 • 1.

  de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart aan te wijzen als inzamellocatie voor incontinentiemateriaal en luiers:

  • Asch, Kerkstraat/Achterstraat

  • Beusichem, Achterweg

  • Buren, Graafschapstraat

  • Eck en Wiel, Rijnstraat

  • Erichem, Erichemseweg

  • Ingen, Huisplaats

  • Lienden, Wichmanlaan

  • Lienden, Lingemeer

  • Maurik, Tielsestraat/Lijsterbesstraat

  • Ravenswaaij, Maatsteeg

  • Rijswijk, Hoekenburgplein

  • Zoelen, Uiterdijk

  • Zoelmond, Kochpad

 • 2.

  onderstaande locatie, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart, aan te wijzen als inzamellocatie voor incontinentiemateriaal en luiers en daarnaast ook voor glas en textiel:

  • Kerk-Avezaath, Daver

bepaalt:

 • -

  dat het bovenstaande besluit wordt bekend gemaakt.

namens het dagelijks bestuur van Avri

de voorzitter

J.P. Neven

24 augustus 2023, Geldermalsen.

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Incontinentie-containers gemeente Buren

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Asch

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU001IC-02

Datum

06-06-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan de Achterstraat t.h.v. Kerkstraat 1, Asch

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Achterstraat t.h.v. Kerkstraat 1, Asch. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de Achterstraat t.h.v. Kerkstraat 1, Asch. Op deze locatie bevindt zich een oude basisschool welke buiten gebruik is gesteld. Het gebied wordt heringericht waarbij een zestal woningen wordt gerealiseerd. De situatie zoals zichtbaar in figuur 2 gaat veranderen. Het bestaande hek wordt weggehaald en zo nodig wordt de brievenbus tevens verplaatst.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

De locatie is goed te bereiken voor het inzamelvoertuig. De breedte van de straat ter hoogte van de containerlocatie bedraagt circa 6 meter (5 meter asfalt en 1 meter klinkerverharding op gelijke hoogte). Het inzamelvoertuig is circa 10 meter lang en 2,5 meter breed. Met deze afmetingen is het mogelijk voor auto’s om het inzamelvoertuig met gepaste snelheid veilig in te halen tijdens ledigingsacties.

 

De situatie zoals zichtbaar in figuur 2 gaat veranderen. Het bestaande hek wordt weggehaald en zo nodig wordt de brievenbus tevens verplaatst. Dit betekent dat er voldoende ruimte ontstaat voor het inzamelvoertuig om de INCO-container omhoog te takelen tijdens ledigingsacties.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

De Achterstraat bevindt zich in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Benodigde aanpassingen zoals een oprit voor rolstoelen worden met de plaatsing van de INCO-container gerealiseerd. De situatie verandert hier door de realisatie van een zestal woningen. Avri ziet erop toe dat bij deze werkzaamheden voldoende ruimte wordt gereserveerd voor de INCO-container waarbij deze voor alle gebruikers goed bereikbaar is.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten om het afval in de container te deponeren.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat nabij de containerlocatie een aantal kabels en leidingen in de grond ligt, te weten een waterleiding, een elektrakabel en een datakabel. Om uit te sluiten dat de aanwezige kabels en leidingen een obstakel vormen, laat Avri een proefsleuf graven.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 6 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 16 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing tevens niet ten zuidwesten van een tuin. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan de Achterstraat t.h.v . Kerkstraat 1, te Asch voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Incontinentie-containers gemeente Buren

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Buren

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU003IC-02

Datum

06-06-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan de Graafschapsstraat op parkeerplaats nabij nr. 4, te Buren

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Graafschapsstraat op parkeerplaats nabij nr. 4 , te Buren. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de Graafschapsstraat op parkeerplaats nabij nr. 4, te Buren. Hier is reeds een aantal ondergrondse containers in gebruik voor de fracties textiel, papier en glas. De containers staan geclusterd op een centrale plek op het parkeerterrein bij een supermarkt in Buren. Dit gegeven maakt het tevens een geschikte locatie voor een INCO-container.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien hier in de huidige situatie reeds gebruik wordt gemaakt van een aantal ondergrondse containers, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Er zijn geen bovengrondse obstakels aanwezig op deze locatie. De nabije boom (zie figuur 2) vormt geen obstakel voor het inzamelvoertuig wanneer deze ledigingsacties uitvoert.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van een aantal ondergrondse containers. Dit gegeven maakt dat de locatie tevens geschikt is voor het gebruik van een INCO-container.

 

Daarnaast ligt de Graafschapsstraat in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Eventuele benodigde aanpassingen zoals een oprit voor rolstoelen worden met de plaatsing van de INCO-container gerealiseerd. De verharding rondom de INCO-container wordt opgehoogd tot het niveau van de naastgelegen ondergrondse containers, zodat de verharding egaal is en goed toegankelijk voor alle gebruikers. Ten behoeve van de INCO-container wordt één parkeervak opgeheven. Dit is niet als problematisch naar voren gekomen tijdens de locatiebepaling tussen Avri en gemeente Buren.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten of te parkeren om het afval in de container te deponeren.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen kabels en leidingen in de ondergrond aanwezig zijn die een belemmering vormen voor de plaatsing van de INCO-container.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 9 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 24 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing daarnaast niet ten zuidwesten van een tuin. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan de Graafschapsstraat op parkeerplaats nabij nr. 4, te Buren voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Incontinentie-containers gemeente Buren

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Beusichem

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU002IC-02

Datum

25-05-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan de Achterweg naast Oranjestraat 9, te Beusichem

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Achterweg nabij Oranjestraat 9, te Beusichem. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de Achterweg nabij Oranjestraat 9, te Beusichem. Op deze locatie staat reeds een vijftal ondergrondse containers voor de fracties restafval, papier, glas (2 stuks) en textiel. Dit gegeven maakt het tevens een geschikte locatie voor een INCO-container.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien hier in de huidige situatie reeds gebruik wordt gemaakt van een vijftal ondergrondse containers, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Er zijn geen bovengrondse obstakels, zoals bomen, die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties. Er is genoeg ruimte om de container omhoog te takelen tijdens ledigingsacties.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van ondergrondse containers. Dit gegeven maakt dat de locatie tevens geschikt is voor het gebruik van een INCO-container.

 

Daarnaast ligt de Achterweg in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Eventuele benodigde aanpassingen zoals een oprit voor rolstoelen worden met de plaatsing van de INCO-container gerealiseerd. De verharding rondom de locatie van de INCO-container wordt gelijk getrokken met de verharding van de naastgelegen ondergrondse containers. Als gevolg betekent dit dat op deze locatie een parkeervak wordt opgeheven ten behoeve van de INCO-container. Dit is tijdens de locatiebepaling niet als problematisch naar voren gekomen.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten of te parkeren om het afval in de container te deponeren.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat op deze locatie geen kabels en of leidingen in de ondergrond aanwezig zijn. De verwachting is dat de container probleemloos geplaatst kan worden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 8 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 13 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing niet ten zuidwesten van een tuin. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan de Achterweg nabij Oranjestraat 9, te Beusichem voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Incontinentie-containers gemeente Buren

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Eck en Wiel

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU004IC-02

Datum

19-6-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan de Rijnstraat nabij nr. 14b (op parkeerterrein supermarkt), te Eck en Wiel

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Rijnstraat nabij nr. 14b (op parkeerterrein supermarkt), te Eck en Wiel. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de Rijnstraat nabij nr. 14b (op parkeerterrein supermarkt), te Eck en Wiel. Dit betreft particulier parkeerterrein behorend bij de supermarkt. Aangezien hier al meerdere ondergrondse containers staan voor de fracties glas, textiel en papier, is het een logische stap om hier tevens een INCO-container te plaatsen.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien hier in de huidige situatie reeds gebruik wordt gemaakt van een aantal ondergrondse containers, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Er zijn geen bovengrondse obstakels die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties. Het inzamelvoertuig kan gebruik maken van de route rond het parkeerterrein zodat het niet benodigd is om te keren voor/na ledigingsacties.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van een aantal ondergrondse containers. Dit gegeven maakt dat de locatie op het gebied van verkeersveiligheid tevens geschikt is voor het gebruik van een INCO-container.

 

De plaats waar de INCO-container komt bevindt zich op een parkeerterrein. Hier geldt dat stapvoets rijden (max 15 km/u) door personenauto’s de norm is. 15 km/u is een veilige snelheid in een omgeving met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 15 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op het parkeerterrein staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Er ligt reeds verharding rondom de bestaande ondergrondse containers met een oprit voor rolstoel- en rollatorgebruikers. De verharding wordt uitgebreid ten behoeve van de INCO-container en bereikbaarheid. Hierbij is het noodzakelijk dat een stuk van de berm plaats maakt voor verharding.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten of te parkeren in één van de vakken om het afval in de container te deponeren. Er gaat geen parkeerruimte verloren na plaatsing van de INCO-container. Een aandachtspunt is dat het parkeerterrein behoort tot de supermarkt en na sluitingstijd wordt afgesloten. De containerlocatie is enkel binnen openingstijden van de supermarkt te bereiken.

 

De openingstijden van de supermarkt zijn in de huidige situatie als volgt:

 • -

  Maandag tot en met zaterdag geopend tussen 08:00-20:00 uur.

 • -

  Zondag gesloten.

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen kabels en leidingen in de grond aanwezig zijn op deze locatie. De INCO-container kan probleemloos geplaatst worden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 28 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 57 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing niet ten zuidwesten van een tuin. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan de Rijnstraat nabij nr. 14b (op parkeerterrein supermarkt), te Eck en Wiel voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Incontinentie-containers gemeente Buren

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Erichem

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU005IC-02

Datum

06-06-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan de Erichemseweg nabij nr. 39, Erichem

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Erichemseweg nabij nr. 39, Erichem. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de Erichemseweg nabij nr. 39, Erichem. Hier wordt reeds gebruik gemaakt van een aantal ondergrondse containers voor de fracties glas, textiel en rest. Dit gegeven maakt de locatie tevens geschikt voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container. De containers staan geclusterd op een centrale plek in de dorpskern Erichem.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien hier in de huidige situatie reeds gebruik wordt gemaakt van een aantal ondergrondse containers, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Er zijn geen bovengrondse obstakels, zoals bomen, die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties. Op de locatie staat echter wel een tweetal informatievoorzieningen welke verplaatst moeten worden ten behoeve van de INCO-container.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van een aantal ondergrondse containers. Dit gegeven maakt dat de locatie tevens geschikt is voor het gebruik van een INCO-container.

 

Daarnaast ligt de Erichemseweg in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Eventuele benodigde aanpassingen zoals een oprit voor rolstoelen worden met de plaatsing van de INCO-container gerealiseerd. Deze is in de huidige situatie reeds aanwezig. Een stukje gazon met daarop geplaatste informatievoorzieningen wordt vervangen door verharding en de INCO-container. De aanwezige informatievoorzieningen (bord Wandelnetwerk Rivierenland, bord Klompenpad - Errekomsepad en bord Plattegrond gemeente Buren) worden verplaatst rechts van de AVRI-fracties en ter hoogte van de prullenbak en picknick-opstelling. Dit is niet als problematisch naar voren gekomen tijdens de locatiebepaling.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten om het afval in de container te deponeren. Er is tevens de mogelijkheid om de auto eventueel te parkeren op de parkeerplaats direct achter de containers.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. onde rgrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat er een elektrakabel en een datakabel in de buurt van de INCO-container locatie in de ondergrond liggen. De INCO-container wordt tussen twee bestaande ondergrondse containers geplaatst. De verwachting is dat de INCO-container probleemloos geplaatst kan worden zonder belemmeringen van de ondergrondse kabels. Indien nodig zal Avri een proefsleuf laten graven.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 17 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 32 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing niet ten zuidwesten van een tuin. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan de Erichemseweg nabij nr. 39, Erichem voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Incontinentie-containers gemeente Buren

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Lienden

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU008IC-02

Datum

26-5-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan de Wichmanlaan nabij nr. 19, te Lienden

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Wichmanlaan nabij nr. 19, te Lienden. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de Wichmanlaan nabij nr. 19, te Lienden. Deze locatie bevindt zich nabij een bestaande ondergrondse restafvalcontainer in Lienden zodat bewoners uit de kern Ommeren ook gemakkelijk gebruik kunnen maken van de INCO-container. De kern Ommeren krijgt namelijk geen aparte INCO-container, aangezien er in deze kern geen geschikte locatie is voor een INCO-container.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien hier in de huidige situatie reeds gebruik wordt gemaakt van een ondergrondse restafvalcontainer, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Er zijn geen bovengrondse obstakels die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties. De nabije boom staat op voldoende afstand van de container en vormt geen obstakel.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van een ondergrondse container. Dit gegeven maakt dat de locatie tevens geschikt is voor het gebruik van een INCO-container.

 

Daarnaast ligt de Wichmanlaan in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Benodigde aanpassingen zoals een oprit voor rolstoelen worden met de plaatsing van de INCO-container gerealiseerd. Op deze locatie geldt dat de bereikbaarheid al gunstig is door het aanwezige trottoir. Ten behoeve van de INCO-container wordt de huidig aanwezige verharding uitgebreid zodat voldoende ruimte beschikbaar komt. Hierbij is het noodzakelijk dat een stuk gazon plaatsmaakt voor verharding.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten om het afval in de container te deponeren. Aangezien de container in het gazon naast de straat wordt geplaatst, gaat er geen parkeerruimte verloren.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat er op deze locatie geen kabels en leidingen in de ondergrond aanwezig zijn die een belemmering vormen voor de plaatsing van de INCO-container (zie figuur 1).

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 6 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 17 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing tevens niet ten zuidwesten van een tuin. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan de Wichmanlaan nabij nr. 19, te Lienden voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Incontinentie-containers gemeente Buren

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Maurik

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU010IC-02

Datum

06-06-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan de Lijsterbesstraat nabij Tielsestraat nr. 10, te Maurik

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Lijsterbesstraat nabij Tielsestraat nr. 10, te Maurik. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de Lijsterbesstraat nabij Tielsestraat nr. 10, te Maurik. Deze locatie is als geschikt naar voren gekomen voor een INCO-container vanwege de ligging nabij andere fracties (glas en restafval). Een andere optie nabij de supermarkt aan de Raadhuisstraat is afgevallen vanwege kabels en leidingen in de grond.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien hier in de huidige situatie reeds gebruik wordt gemaakt van een tweetal ondergrondse containers, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. De nabije boom vormt geen obstakel voor het inzamelvoertuig tijdens ledigingsacties

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van een ondergrondse container. Dit gegeven maakt dat de locatie tevens geschikt is voor het gebruik van een INCO-container.

 

Daarnaast ligt de Lijsterbesstraat in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. De locatie biedt in de huidige situatie een goede bereikbaarheid voor rolstoel- en rollatorgebruikers door de vlakke overgang tussen de straat en het trottoir. Op deze locatie geldt dat de huidig aanwezige verharding wordt uitgebreid zodat voldoende ruimte beschikbaar komt rondom de INCO-container. Hierbij is het noodzakelijk dat een stuk gazon plaatsmaakt voor verharding.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten of te parkeren in de vakken verderop om het afval in de container te deponeren. De INCO-container wordt in het gras gezet dus de parkeerruimte in de straat blijft gelijk.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat er een elektrakabel aanwezig is in de ondergrond nabij de containerlocatie. Echter aangezien de INCO-container in dezelfde lijn wordt geplaatst als de aanwezige ondergrondse containers vormt de elektrakabel geen obstakel voor de INCO-container (zie figuur 1).

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 8 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 18 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing niet ten zuidwesten van een tuin. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan de Lijsterbesstraat nabij Tielsestraat nr. 10, te Maurik voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

 Incontinentie-containers gemeente Buren

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Ingen

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU006IC-02

Datum

06-06-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan de Huisplaats nabij nr. 18, te Ingen

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Huisplaats nabij nr. 18, te Ingen. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de Huisplaats nabij nr. 18, te Ingen. Deze locatie is een ruime, goed te bereiken locatie. Het is de enige cluster containers in de dorpskern Ingen waar meer dan twee fracties (glas, papier, textiel) bij elkaar staan. Dit maakt het een logische stap om tevens een INCO-container te plaatsen, zodat de verschillende fracties op een centrale plek in de dorpskern staan. Avri maakt gebruik van de bestaande verharding, waar in de huidige situatie een bankje aanwezig is. In overleg met de gemeente Buren wordt het bankje enkele meters verplaatst. Direct naast de drie reeds geplaatste ondergrondse containers is namelijk onvoldoende ruimte vanwege de aanwezige bomen aan weerszijden van de containers. Daarom is de gekozen locatie op bestaande verharding direct aan de straat geschikter naar voren gekomen.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien hier in de huidige situatie reeds gebruik wordt gemaakt van een ondergrondse restafvalcontainer, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Er zijn geen bovengrondse obstakels, zoals bomen die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties. Het bestaande bankje wordt verplaatst en vormt daarmee ook geen obstakel meer.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van een drietal ondergrondse containers. Dit gegeven maakt dat de locatie tevens geschikt is voor het gebruik van een INCO-container.

 

Daarnaast ligt de Huisplaats in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Er is reeds een opgang aanwezig voor rolstoelgebruikers en daarnaast kan de bestaande verharding gebruikt worden om de INCO-container te plaatsen. Op deze locatie geldt dat de huidig aanwezige verharding wordt gebruikt en zo nodig uitgebreid zodat voldoende ruimte beschikbaar komt rondom de INCO-container. Hierbij is het mogelijk dat een stuk gazon plaatsmaakt voor extra verharding.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten of te parkeren in naastgelegen parkeervakken om het afval in de container te deponeren. Ten behoeve van de INCO-container worden geen parkeerplekken opgeheven, de parkeermogelijkheden blijven gelijk.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat er op deze locatie geen kabels en leidingen in de ondergrond aanwezig zijn die een belemmering vormen voor de plaatsing van de INCO-container (zie figuur 1).

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 8 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 12 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing niet ten zuidwesten van een tuin. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan de, te voldoet aan de Huisplaats nabij nr. 18, te Ingen voldoet aan de richtlijnen van Avri en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

 Incontinentie-containers gemeente Buren

 

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Lienden

 

 

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN GLAS

 

Memonummer

BU009IC-03

Datum

26-5-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container en glascontainers (2x) aan de entree Lingemeer (Gelderse Singel), te Lienden

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de entree Lingemeer (Gelderse Singel), te Lienden. Daarnaast worden de bestaande bovengrondse glascontainers, welke nu op ca. 15 meter afstand van de nieuwe locatie staan, (op termijn) naast de INCO-container geplaatst. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie van zowel de INCO-container als de glascontainers aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. De rode pijl wijst op de nieuwe locatie van de huidige glascontainers (groene stippen). Deze glascontainers komen naast de INCO-container te staan. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip voor de INCO-container).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie (rode stip = INCO-container)

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de entree Lingemeer (Gelderse Singel), te Lienden. Daarnaast worden de al aanwezige glascontainers op ca. 15 meter afstand (op termijn) naast de INCO-container geplaatst. Het betreft een ruime locatie die geschikt is voor zowel een INCO-container als een glascontainer en een container voor een nader te bepalen fractie. Nabij de containerlocatie worden nieuwe woningen gebouwd waarbij de lokale infrastructuur ook wordt aangepast. Figuur 1 toont een bovenaanzicht van de locatie waarbij een gedeelte van de ontwerptekening van de nieuwe situatie zichtbaar is. Hierbij is al rekening gehouden met benodigde ruimte voor een drietal containers. Bewoners van de Lingemeer komen langs deze locatie wanneer zij de kern verlaten, waardoor er geen extra verkeersbewegingen nodig zijn.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

De locatie is goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Nabij de containerlocatie wordt met de herinrichting van de infrastructuur een laden/lossen vak gerealiseerd waar het inzamelvoertuig zich kan opstellen tijdens ledigingsacties. Er zijn daarnaast geen bovengrondse obstakels die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van een tweetal glascontainers nabij deze locatie. De nieuwe locatie bevindt zich op ca. 15 meter afstand van de huidige locatie van de glascontainers. De verkeersveiligheid is in de nieuwe situatie gelijkwaardig en geschikt voor het gebruik van een INCO-container en twee ondergrondse containers.

 

Daarnaast ligt de Gelderse Singel in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de containers komen, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De containers moeten goed bereikbaar zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Benodigde aanpassingen zoals een oprit voor rolstoelen worden tijdens de voorbereiding van de plaatsing van de containers gerealiseerd. Op de ontwerptekening is zichtbaar dat een trottoir wordt gerealiseerd dat zorgt voor goede bereikbaarheid van gebruikers die het afval te voet of per rolstoel/ rollator aanbieden aan de containers. De locatie is tevens goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten of te parkeren in een van de vakken om het afval in de container te deponeren. Er gaat geen parkeerruimte verloren door plaatsing van de containers.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen kabels en leidingen aanwezig zijn in de ondergrond. De containers kunnen probleemloos geplaatst worden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 16 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 20 meter. De containers bevinden zich na plaatsing niet ten zuidwesten van een tuin. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan de entree Lingemeer (Gelderse Singel), te Lienden voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container en twee overige containers.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Incontinentie-containers gemeente Buren

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Ravenswaaij

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU012IC-02

Datum

06-06-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan de Maatsteeg nabij nr. 3, te Ravenswaaij

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Maatsteeg nabij nr. 3, te Ravenswaaij. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de Maatsteeg nabij nr. 3, te Ravenswaaij. De semi ondergrondse container voor restafval, zichtbaar op de onderstaande foto is niet in gebruik. Deze kern heeft twee bovengrondse glasbakken die op dezelfde locatie in gebruik zijn.

 

Omdat de semi ondergrondse container voor de inzameling van restafval niet gebruikt wordt, is met gemeente Buren afgesproken om deze container te verwisselen met een INCO-container. De INCO-container heeft dezelfde afmetingen als de semi ondergrondse container voor restafval. Daardoor kunnen de systemen uitgewisseld worden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien hier in de huidige situatie reeds gebruik wordt gemaakt van een tweetal glascontainers en de locatie reeds is voorbereid voor een restafvalcontainer, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Er zijn geen bovengrondse obstakels die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van een glascontainers. Dit gegeven maakt dat de locatie tevens geschikt is voor het gebruik van een INCO-container.

 

Daarnaast ligt de Maatsteeg in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. In dit geval zal extra straatwerk aangelegd worden zodat beide zijden van de INCO-container goed bereikbaar zijn. Hierbij is het noodzakelijk dat een stuk gazon plaatsmaakt voor verharding.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten om het afval in de container te deponeren. De INCO-container wordt op de huidige plaats van de restafvalcontainer geplaatst, dus de parkeerruimte rondom de container blijft gelijk.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat er een tweetal datakabels en een elektrakabel in de grond liggen. Echter vormen deze geen obstakel voor de INCO-container, aangezien deze in de onderbak van de bestaande restafvalcontainer geplaatst wordt. Er zijn hiervoor geen aanpassingen benodigd omdat de afmetingen van de INCO-container overeenkomen met die van een semi-ondergrondse restafvalcontainer.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 8 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 14 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing niet ten zuidwesten van een tuin (enkel ten zuidwesten van een oprit van het dorpshuis aan de overkant van de straat maar dit wordt niet als problematisch beschouwd). De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan de Maatsteeg nabij nr. 3, te Ravenswaaij voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Incontinentie-containers gemeente

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Zoelen

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU014IC-02

Datum

06-06-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan de Uiterdijk nabij nr. 17, te Zoelen

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Uiterdijk nabij nr. 17, te Zoelen. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan de Uiterdijk nabij nr. 17, te Zoelen. Dit betreft een centrale locatie aan de doorgaande weg door de kern Zoelen heen. Op deze locaties is al een aantal ondergrondse containers aanwezig voor de fracties restafval, glas, papier en textiel. Na de plaatsing van de INCO-container bevinden alle openbaar ingezamelde fracties in Zoelen zich op één centrale plek in de kern, wat gunstig is voor de bewoners/gebruikers.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien hier in de huidige situatie reeds gebruik wordt gemaakt van een aantal ondergrondse containers, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Op de plek waar de INCO-container komt dienen echter enkele aanpassingen gedaan te worden om benodigde bereikbaarheid te creëren voor het inzamelvoertuig. Zo is het benodigd om de aanwezige brievenbus (zie figuur 2) te verplaatsen. Om voldoende ruimte te creëren rondom de INCO-container en voor het inzamelvoertuig worden de brievenbus en het bushaltebord naar de rechterkant van de INCO-container geplaatst.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van een aantal ondergrondse containers. Dit gegeven maakt dat de locatie op het gebied van verkeersveiligheid tevens geschikt is voor het gebruik van een INCO-container.

 

Daarnaast ligt de Uiterdijk in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden. Aangezien de containers geclusterd bij elkaar staan komt het inzamelvoertuig naar een centraal punt in de kern om de containers te ledigen. Hierdoor zijn er geen extra verkeersbewegingen van het inzamelvoertuig door de woonwijken.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. In de huidige situatie is de locatie al goed bereikbaar voor rolstoel- en rollatorgebruikers vanwege het aanwezige trottoir. Op deze locatie geldt dat de huidig aanwezige verharding wordt uitgebreid zodat voldoende ruimte beschikbaar komt rondom de INCO-container. Hierbij is het noodzakelijk dat een stuk gazon plaatsmaakt voor verharding.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten om het afval in de container te deponeren. Er gaat geen parkeerruimte verloren na plaatsing van de INCO-container.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont op de locatie geen ondergrondse kabels en leidingen aanwezig zijn. Rechts naast de locatie staat een elektriciteitskast met bijbehorende elektriciteitskabels in de ondergrond. De INCO-container staat echter op voldoende afstand van de elektriciteitskast en ondergrondse kabels. De INCO-container kan probleemloos geplaatst worden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 16 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 18 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing ten zuidwesten van een tuin, echter rekening houdend met bovenstaande afstanden wordt dit niet als problematisch beschouwd. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan de Uiterdijk nabij nr. 17, te Zoelen voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Incontinentie-containers gemeente Buren

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Rijswijk

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU013IC-02

Datum

06-06-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan het Hoekenburgplein nabij nr. 1, te Rijswijk

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan het Hoekenburgplein nabij nr. 1, te Rijswijk. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan het Hoekenburgplein nabij nr. 1, te Rijswijk. De locatie bevindt zich aan de ingang van het dorp, wat ten gunste is voor het inzamelvoertuig. Er is nabij deze locatie al een glascontainer aanwezig waardoor de fracties dicht bij elkaar staan.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien hier in de huidige situatie reeds gebruik wordt gemaakt van een glascontainer, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Er zijn tevens geen bovengrondse obstakels die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties. Het inzamelvoertuig kan goed manoeuvreren.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van een glascontainer. Dit gegeven maakt dat de locatie tevens geschikt is voor het gebruik van een INCO-container.

 

Daarnaast ligt het Hoekenburgplein in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Benodigde aanpassingen zoals een oprit voor rolstoelen worden met de plaatsing van de INCO-container gerealiseerd. Op deze locatie geldt dat de huidig aanwezige verharding wordt uitgebreid zodat voldoende ruimte beschikbaar komt rondom de INCO-container. Hierbij is het noodzakelijk dat een stuk gazon plaatsmaakt voor verharding.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten om het afval in de container te deponeren. De INCO-container wordt in het gazon geplaatst dus de parkeerruimte blijft gelijk na plaatsing.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen kabels en leidingen in de grond aanwezig zijn die een obstakel vormen voor de INCO-container (zie figuur 1).

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 2,1 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 12 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing niet ten zuidwesten van een tuin. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan het Hoekenburgplein nabij nr. 1, te Rijswijk voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Incontinentie-containers gemeente Buren

 

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Zoelmond

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Memonummer

BU015IC-02

Datum

06-06-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container aan de Kochpad, nabij nrs. 3/5, te Zoelmond

 

Opdracht: Avri en gemeente Buren zijn een locatie voor een INCO-container overeengekomen aan de Kochpad, nabij nrs. 3/5, te Zoelmond. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Impressiefoto INCO-container

 

1. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 1 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de ligging van de containerlocatie weer op kaart met een rode stip. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een rode stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

Locatieomschrijving

Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen een INCO-container te plaatsen aan het Kochpad, nabij nrs. 3/5, te Zoelmond. Het betreft een geschikte locatie aan het begin van het dorp. Hier staat momenteel een drietal ondergrondse containers voor de fracties, glas, textiel en restafval. Na plaatsing van de INCO-container staan de fracties die via wijkcontainers worden ingezameld gunstig geclusterd op één locatie

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid inzamelvoertuig

Aangezien hier in de huidige situatie reeds gebruik wordt gemaakt van een aantal ondergrondse containers, is de locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Het aanwezige bankje dient echter verplaatst te worden ten behoeve van de benodigde ruimte van de INCO-container. Dit is met de gemeente besproken en akkoord bevonden. Daarnaast is het mogelijk benodigd om de aanwezige boom nabij de INCO-container een stukje terug te snoeien. Dit in verband met de benodigde ruimte om de INCO-container omhoog te takelen en te legen tijdens ledigingsacties.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. verkeersveiligheid

In de huidige situatie wordt reeds gebruik gemaakt van ondergrondse containers. Dit gegeven maakt dat de locatie op het gebied van verkeersveiligheid tevens geschikt is voor het gebruik van een INCO-container.

 

Daarnaast ligt het Kochpad in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. bereikbaarheid gebruikers en parkeerdruk

De INCO-container beschikt over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. In de huidige situatie is reeds een trottoir aanwezig die toegang tot de containerlocatie voor rolstoel- en rollatorgebruikers biedt. Op deze locatie geldt dat de huidig aanwezige verharding wordt uitgebreid zodat voldoende ruimte beschikbaar komt rondom de INCO-container. Hierbij is het noodzakelijk dat een stuk gazon plaatsmaakt voor verharding.

 

De locatie is goed bereikbaar voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten om het afval in de container te deponeren. De container komt niet in een parkeervak te staan dus de parkeerruimte in de wijk blijft gelijk na plaatsing van de INCO-container.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. ondergrondse kabels en leidingen

Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen kabels en leidingen in de grond aanwezig zijn die een obstakel vormen voor de INCO-container (zie figuur 1). De INCO-container kan probleemloos geplaatst worden.

 

Geschiktheid containerlocatie i.r.t. omliggende woningen

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 11 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 19 meter. De INCO-container bevindt zich na plaatsing ten zuidwesten van een tuin. Echter rekening houdend met bovenstaande afstanden wordt dit niet als problematisch beschouwd. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Conclusie: de locatie aan het Kochpad, nabij nrs. 3/5, te Zoelmond voldoet aan de richtlijnen en is geschikt bevonden voor de plaatsing en het gebruik van een INCO-container.

 

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Incontinentie-containers gemeente Buren

 

Avri en gemeente Buren zijn de volgende locaties overeengekomen voor de plaatsing van incontinentie-containers (INCO-containers):

 

Adres (ter aanduiding)

Asch – Kerkstraat/Achterstraat

Beusichem – Achterweg

Buren – Graafschapsstraat

Erichem – Erichemseweg

Ingen – Huisplaats

Lienden – Wichmanlaan

Lienden – Lingemeer

Maurik – Tielsestraat

Ravenswaaij – Maatsteeg

Rijswijk - Hoekenburgplein

Zoelen – Uiterdijk

Zoelmond – Kochpad

Kerk-Avezaath - Daver

Eck en Wiel- Rijnstraat

Ommeren – n.n.t.b

 

Locatie(s) incontinentie-container(s) in Kerk-Avezaath

 

Locatie t.b.v. incontinentiemateriaal, glas en textiel gemeente Buren:

Kerk-Avezaath: Daver

 

Kerk-Avezaath, Daver nabij nr. 46:

 

 

MEMO CONTAINERLOCATIES AUTONOME GROEI

 

Memonummer

BU007IC-02

Datum

08-06-2023

Van

MH

Antea Group

Project

Avri locatieonderzoeken containers

Projectnummer

484009.100

Betreft

Plaatsing INCO-container en het verplaatsen van glas- en textielcontainers naar de Daver nabij nr. 46, te Kerk-Avezaath

 

Opdracht: Aan de Cellendonklaan nabij nr. 32 in Kerk-Avezaath staat een drietal bovengrondse containers, voor de fracties glas, textiel en papier. In 2019 is er tevens een ondergrondse container voor het restafval geplaatst op deze plek. Avri en gemeente Buren zijn overeengekomen om de bovengrondse glas- en textielcontainers te verplaatsen naar de Daver nabij nr. 46 en daar ondergronds te plaatsen. Daarnaast wordt op de Daver nabij nr. 46 een INCO-container geplaatst. De bovengrondse papiercontainer die zich bevindt aan de Cellendonklaan nabij nr. 32 wordt opgeheven. Deze memo gaat in op de locatietoets van de containerlocatie(s) aan de hand van de 19 richtlijnen van Avri (zie bijlage 1).

 

Inhoud:

 • 1.

  Huidige situatie

 • 2.

  Indruk nieuwe locatie

 • 3.

  Verantwoording locatiekeuze

 • 4.

  Toetsingscriteria:

  • a.

   Afstand locatie containers tot erfgrens;

  • b.

   Esthetische waarde omgeving (beplanting) i.r.t. aanwezigheid containers;

  • c.

   Bereikbaarheid inzamelvoertuig / gebruikers en parkeerdruk

  • d.

   Verkeersveiligheid;

  • e.

   Verkeersbewegingen;

  • f.

   (Zwerf)afval rondom containers.

  • g.

   Alternatieve locaties;

   • -

    Cellendonklaan nabij nummer 32;

   • -

    Korte Dorpsstraat nabij nummer 1.

1. Huidige situatie Cellendonklaan

Momenteel staan er aan de Cellendonklaan nabij nummer 32 in Kerk-Avezaath 4 containers, waaronder 1 ondergrondse restafvalcontainer (geplaatst in 2019) en 3 bovengrondse containers voor glas, papier en textiel (zie figuur 1). Vanwege kabels en leidingen is het niet mogelijk om de bovengrondse containers op deze locatie ondergronds te plaatsen. In figuur 1 rechts is zichtbaar dat er vanwege een gasleiding (gele lijn) en een elektrakabel (bruine lijn) onvoldoende ruimte is om de drie bovengrondse containers ondergronds te plaatsen. Door dit gegeven is besloten om elders in Kerk-Avezaath een geschikte locatie te zoeken voor de containers voor de fracties glas en textiel om deze ondergronds te plaatsen. De bovengrondse papiercontainer wordt opgeheven (bewoners maken gebruik van eigen minicontainers voor de fractie papier).

 

 

2. Indruk voorgenomen locatie

Figuur 2 (kaartbeeld containerlocatie) geeft de locatie van de beoogde containerlocaties aan de Daver nabij nummer 46 weer op kaart. Figuur 3 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een visuele projectie van ondergrondse containers).

 

Figuur 2: Kaartbeeld beoogde containerlocatie aan de Daver nabij nr. 46

 

Figuur 3: Omgeving beoogde containerlocaties aan de Daver nabij nr. 46 (foto montage)

 

3. Verantwoording locatiekeuze

 

Algemene motivatie

Zowel Avri als de gemeente Buren heeft aangegeven dat de locatie aan de Daver nabij nr. 46 het meest geschikt is voor een drietal containers, voor de fracties Incontinentie (semi-ondergronds), textiel (ondergronds) en papier (ondergronds). Dit omdat de Daver direct verbonden staat met de Provinciale weg N834 en dient o.a. als de gebiedsontsluitingsweg van de kern Kerk-Avezaath. Daarnaast biedt de locatie genoeg ruimte voor een drietal containers en biedt het, met de juiste aanpassingen aan de omgeving, genoeg ruimte voor het inzamelvoertuig van Avri. Op de beoogde containerlocaties zijn geen kabels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor de ondergrondse containers (zie figuur 2).

 

Voor de genoemde fracties geldt geen richtlijn voor maximale loopafstand. Wel is het wenselijk om hier zo als mogelijk rekening te houden in verband met de toegankelijkheid voor de doelgroep. De beoogde locatie is voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerde voertuigen goed bereikbaar.

 

Voorstel locatie-indeling

Figuur 4 toont de gewenste indeling voor de nieuwe situatie. De drie containers worden geplaatst in de groenstrook naast het trottoir. Het trottoir maakt in de huidige situatie geen onderdeel uit van een looproute, maar stopt enkele tientallen meters voor de kruising met de rijksweg N834. Het stuk trottoir wordt op deze locatie niet essentieel geacht voor voetgangers. Het stuk trottoir nabij de beoogde containerlocaties wordt verlaagd naar het straatniveau en zal worden omgevormd tot laden/lossen plaats voor het inzamelvoertuig en personenauto’s. Hierdoor wordt overig verkeer dat vanaf de kern Kerk-Avezaath richting de rijksweg N834 rijdt niet gehinderd tijdens ledigingsacties door het inzamelvoertuig of door bewoners die het afval per auto aanbieden. Eventuele aanpassingen, zoals het aanleggen van een trottoir en het aanpassen van de beplanting rondom de locatie, kunnen in overleg met het bestuur van de Avezathen en gemeente Buren later nog worden uitgevoerd.

 

 

Het volgende hoofdstuk gaat in om diverse toetsingscriteria die betrekking hebben op de plaatsing van genoemde (semi) ondergrondse containers. De bijbehorende motivaties zijn daarmee een aanvulling op de verantwoording van de beoogde locatie.

 

4. Gevraagde toets:

 • a.

  Afstand locatie ondergrondse containers tot erfgrens;

  In de richtlijnen van Avri wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter tussen het hart van de container(s) en de gevel van de dichtstbijzijnde woning en een afstand van minimaal 2 meter tussen het hart van de container(s) en de erfgrens.

  Figuur 5 toont een kaart met daarop de erfgrens en de benodigde ruimte voor de containers. De oppervlakte van de traanplaat van elk van de ondergrondse containers bedraagt 1,6 meter bij 1,6 meter (hart van de container is daarmee 80cm). Een INCO-container is semi-ondergronds en heeft geen traanplaat. De oppervlakte is echter gelijk aan die van een ondergrondse container en zijn de volgende berekeningen tevens van toepassing voor de INCO-container.

  De totale breedte tussen de erfgrens en de verharding bedraagt ca. 3,8 meter. Ervan uitgaande dat de containers aan de rand van de groenstrook tegen de verharding worden geplaatst, blijft er (3,8-0,80 =) ca. 3,0 meter over tussen de containers en de erfgrens.

  De afstand van de container(s) tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 16 meter. De container(s) bevinden zich ten zuidwesten van een tuin, echter met een afstand van minimaal 22 meter wordt dit niet als problematisch beschouwd.

  Figuur 5: afstanden erfgrens en gevel i.r.t. beoogde containerlocatie Daver nabij nummer 46

  De locatie voldoet aan de richtlijn voor minimale afstand tot erfgrens en gevel.

 • b.

  Esthetische waarde omgeving (beplanting) i.r.t. aanwezigheid ondergrondse containers;

  De beoogde locatie ligt in een groenstrook, waardoor het noodzakelijk is dat een gedeelte van de groenstrook wordt verwijderd ten behoeve van de benodigde ruimte voor de ondergrondse containers. De groenstrook is in beheer van de gemeente Buren. Als er bij de plaatsing van de drie containers besparend om wordt gegaan met het groen, ontstaat er een haag rondom de containers. Dit komt het aanzicht van de containers ten goede. De beoogde locatie voor de drie containers ligt niet in een directe zichtlijn vanuit een omliggende woning. Door de gemeente is de toezegging gedaan richting het bestuur van Dorpshuis De Avezathen om na plaatsing van de containers,te kijken op welke wijze de containers in het groen gezet kunnen worden, zodat het zicht op de containers vanaf het terras wordt beperkt.

  De ondergrondse containers zijn ter vervanging van een drietal bovengrondse containers aan de Cellendonklaan. Tevens wordt er een bovengrondse glascontainer aan de Korte Dorpsstraat verwijderd. Daarnaast zijn de containerzuilen (het gedeelte dat boven de grond uitsteekt) van ondergrondse containers van een kleiner formaat ten opzichte van bovengrondse containers. Het verschil tussen het formaat van een ondergrondse container en een bovengrondse container is o.a. zichtbaar in figuur 1. Vanwege het verplaatsen van twee bovengrondse containers (en verwijderen van een bovengrondse glascontainer) wordt het aanzicht van de containerlocatie aan de Cellendonklaan nabij nummer 32 esthetisch verbeterd. Dit geldt ook voor de locatie aan de Korte Dorpsstraat nabij nummer 1 (zie figuur 6), waarbij de bovengrondse glascontainer wordt verwijderd.

  Avri verwacht geen verslechterd aanzicht van de omgeving van de Daver nabij nr. 46 als gevolg van de plaatsing van de drie containers. Het aanwezige groen wordt zo veel als mogelijk behouden.

 • c.

  Bereikbaarheid inzamelvoertuig / gebruikers en parkeerdruk

  De locatie aan de Daver nabij nr. 46 is goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Er zijn geen bovengrondse obstakels die een belemmering vormen tijdens ledigingsacties door het inzamelvoertuig. De locatie is tevens goed bereikbaar voor gebruikers die het afval zowel te voet als per auto aanbieden. Er is voldoende mogelijkheid om de auto eventueel kort stil te zetten naast de containerlocatie om het afval in de container te deponeren. Er wordt geen parkeerruimte opgeheven ten behoeve van de containers. De containers worden geplaatst in het groen en het bestaande trottoir wordt verlaagd en aangepast naar een laden/lossen plaats voor het inzamelvoertuig en personenauto’s.

  De INCO-container en ondergrondse glascontainer beschikken over twee inwerpopeningen welke goed bereikbaar dienen te zijn. Avri ziet erop toe dat de locatie goed bereikbaar is voor gebruikers, waaronder rolstoel- en rollatorgebruikers. Benodigde aanpassingen zoals voldoende verharding rondom de containers en een oprit voor rolstoelen worden met de plaatsing van de drie containers gerealiseerd.

  De containerlocatie(s) zijn goed bereikbaar voor zowel het inzamelvoertuig als gebruikers die het afval per auto of te voet aanbieden. Avri ziet er op toe dat de locatie tevens geschikt is voor rolstoel- en rollatorgebruikers.

 • d.

  Verkeersveiligheid

  Zoals reeds behandeld in hoofdstuk 3, wordt het huidige trottoir omgevormd tot opstelplaats voor het inzamelvoertuig en personenauto’s (voor bewoners die het afval met de auto aanbieden). Dit betekent dat het rijweggedeelte van de Daver ter hoogte van de containerlocatie vrij blijft, ook tijdens ledigingsacties van het inzamelvoertuig. De opstelplaats biedt genoeg ruimte voor één inzamelvoertuig of twee personenauto’s. Ter voorkoming dat de opstelplaats wordt gebruikt voor langdurig parkeren door personenauto’s, is het raadzaam voor de gemeente om hier een parkeerverbod toe te passen en enkel laden en lossen toe te staan.

  Daarnaast ligt de Daver in een 30km/u zone. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) constateert dat 30km/u een veilige snelheid is voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De plaats waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30 km/u liggen. Wanneer het inzamelvoertuig enkele minuten op de weg stilstaat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

  De verkeersveiligheid op de containerlocatie aan de Daver nabij nr. 46 blijft behouden.

 • e.

  Kabels en leidingen

  Avri heeft gegevens opgevraagd via een clic-melding en hieruit blijkt dat er geen kabels en leidingen in de ondergrond aanwezig zijn die een belemmering vormen voor de plaatsing van 3 containers.

 • f.

  Verkeersbewegingen;

  De Daver dient als uitvalsweg voor al het verkeer dat zich richting de Provincialeweg N834 beweegt. De verwachting is dat het aantal verkeersbewegingen niet (merkbaar) toe zal nemen door de aanwezigheid en het gebruik van de containers. Bewoners die het afval aanbieden aan (één van de) containers doen dat naar verwachting wanneer zij de dorpskern verlaten.

  De Daver dient als belangrijke uitvalsweg voor de kern Kerk-Avezaath. Er wordt geen (merkbare) toename van verkeersbewegingen verwacht door de plaatsing van drie ondergrondse containers.

 • g.

  Zwerf)afval rondom containers;

  De fracties die op de beoogde locatie worden ingezameld (incontinentiemateriaal, glas, textiel) zijn allemaal gratis fracties. Bijplaatsingen worden dan ook niet verwacht door Avri.

  Avri verwacht met de plaatsing van de drie containers geen toename in (zwerf)afval in de omgeving van de beoogde locatie.

 • h.

  Alternatieve locaties:

  Avri heeft alternatieve locaties voor de 3 containers onderzocht.

  De toetsing van deze alternatieve locaties en de bijkomende motivatie is hieronder tevens uiteengezet.

  • -

   Alternatieve locatie – Cellendonklaan nabij nummer 32;

   De locatie aan de Cellendonklaan nabij nummer 32 is de plaats waar in de huidige situatie drie bovengrondse containers staan (zie figuur 1, links). Zoals reeds beschreven is in hoofdstuk 1 “Huidige situatie” is het niet mogelijk om de bovengrondse containers voor glas en textiel op deze plek ondergronds te plaatsen vanwege aanwezige kabels en leidingen in de grond (zie figuur 1, rechts). De in 2019 geplaatste ondergrondse restafvalcontainer heeft alle beschikbare ruimte nodig om vrij te staan van de aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond.

   De (alternatieve) locatie aan de Cellendonklaan nabij nummer 32 is ongeschikt voor (semi) ondergrondse containers vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond.

  • -

   Alternatieve locatie – Korte Dorpsstraat nabij nummer 1.

   De locatie aan de Korte Dorpsstraat nabij nummer 1 is op technisch vlak geschikt voor (semi) ondergrondse container(s), wanneer deze rechts of links naast de bestaande containers worden geplaatst (zie figuur 6). Echter heeft deze locatie niet de voorkeur omdat deze straat doodlopend is. De kans bestaat dat bewoners die het afval per auto aanbieden, gaan keren in de straat en daarmee het perceel van Korte Dorpsstraat 1 betreden. Dit is niet wenselijk. Het aantal verkeersbewegingen zal in deze straat als gevolg toenemen, omdat het geen gebruikelijke (doorstroom)route is. Daarnaast worden de grasbetontegels ook gebruikt als parkeerplaatsen voor personenauto’s, waardoor er minder ruimte overblijft voor verkeer.

   De alternatieve locatie aan de Korte Dorpsstraat is niet geschikt vanwege een verwachte toename aan verkeersbewegingen en beperkte ruimte.

   Conclusie

   Toetsing heeft uitgewezen dat de locatie aan de Daver nabij nummer 46 als meest geschikt naar voren komt voor de 3 containerfracties. De getoetste alternatieve locaties zijn vanwege ondergrondse kabels en leidingen die een belemmering vormen en vanwege verkeersveiligheid niet geschikt bevonden.

Bijlage 1: 19 Richtlijnen van de Avri

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2018 (en gewijzigd vastgesteld op 7 juli 2021)

 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen

 

 • 1.

  De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de gebruikers veilig bereikbaar te zijn.

 • 2.

  De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.

 • 3.

  De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.

 • 4.

  De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 3 meter.

 • 5.

  De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid)

 • 6.

  Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen of andere voorzieningen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de inzamellocatie.

 • 7.

  De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te zijn.

 • 8.

  Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen.

 • 9.

  Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.

 • 10.

  De inzamellocaties bevinden zich bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen (waaronder begrepen bomen).Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut Bomen gebruikt.

 • 11.

  De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.

 • 12.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 13.

  In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.

 • 14.

  Er wordt voor te plaatsen verzamelcontainers voor restafval gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. In ieder geval kan dit gebeuren vanwege:

  • a.

   Techniek (kabels en leidingen in de grond);

  • b.

   Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;

  • c.

   Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om voor een beperkt aantal percelen een extra inzamelvoorziening te plaatsen of een aparte inzamelroute voor minicontainers in stand te houden;

  • d.

   Op collectief verzoek van bewoners.

 • 15.

  De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 17.

  Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te halen/herstraten om dit te realiseren.

 • 18.

  Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.

 • 19.

  In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten (monumenten, beschermde dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen).

Nota van beantwoording zienswijzen INCO containers en glascontainers gemeente Buren

Datum publicatie voorgenomen plaatsingsbesluit: 11 juli 2023

 

Argumenten (indiener zienswijze) en Weging (door Avri i.s.m. gemeente)

 

Locatienummer 6048

Adres Maurik, Lijsterbesstraat, nabij Tielsestraat nr. 10

Er is één zienswijze over deze locatie ingediend.

Indiener geeft aan dat een centrale ligging zoals bij de supermarkt aan de Raadhuisstraat of Het Klokhuis veel logischer zou zijn, gezien de doelgroep. Indiener heeft verder geen onderbouwing gegeven waarom dit logischer zou zijn of wat zij minder goed vindt aan de voorgestelde locatie.

 

De voorgestelde locatie is met zorg gekozen waarbij aspecten als verkeersveiligheid, bereikbaarheid en niet te korte afstand tot een woning of tuin meegewogen zijn. Dit staat ook beschreven in het Memo dat bij de publicatie zit. Zowel op de Tielsestraat als Lijsterbesstraat is er mogelijkheid tot het even parkeren voor mensen die het afval met de auto brengen. De doelgroep bestaat uit ouders met jonge kinderen en ouderen met incontinentiemateriaal.

 

Alternatieve locaties

Als alternatief noemt indiener de locatie bij de Jumbo aan de Raadhuisstraat, waar nu bovengrondse containers voor glas, papier en textiel staan. Deze plek hebben we vooraf al inhoudelijk getoetst maar is ongeschikt bevonden vanwege meerdere ondergrondse kabels en leidingen. Bovendien is het daar al zeer druk met auto’s, fietsers en wandelaars die de supermarkt bezoeken. Plaatsing van een inco container leidt tot nog een extra vrachtwagen die deze daar komt legen.

Bij Buurthuis Het Klokhuis is meer ruimte maar wij kiezen voor een bekende locatie waar reeds containers staan. Het is beleid om containers voor herbruikbare afvalstromen zo mogelijk bij elkaar op één plek te zetten, wat bij de Jumbo dus niet mogelijk is maar op de voorgestelde locatie wel.

 

Daarmee zijn de alternatieven niet mogelijk of slechter dan de voorgestelde locatie.

 

Conclusie

De zienswijze geeft geen aanleiding om het voorgenomen besluit te wijzigen. Deze locatie blijft onveranderd.

 

Locatienummer 6010

Adres Kerk-Avezaath, Daver nabij nr 46

Er zijn twee zienswijzen over deze locatie ingediend, één particuliere (P) en één namens het bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw in de Avezathen (A) die het dorpshuis beheert. Beide indieners voeren meerdere pagina’s met vele punten aan, al dan niet verdeeld over categorieën: onduidelijkheden in besluit en bedoeling, redenen tot verplaatsen huidige containers zijn niet legitiem; risico verkeeronveilige situaties; hygiëne; algemeen.

In het Memo dat bij de publicatie zit is uitgebreid stilgestaan bij vrijwel al deze aspecten. Ook zijn daar de 19 richtlijnen genoemd waaraan Avri zich dient te houden bij plaatsing van een container.

 

Onvoldoende duidelijk

Indiener P merkt op dat in het Antea memo geschreven wordt over verplaatsen van bovengrondse glas en textiel containers van Cellendonklaan nabij nr 32 naar ondergronds aan de Daver, en dat de bovengrondse papiercontainer wordt opgeheven. Echter op pagina 7 wordt éénmaal ‘papier (ondergronds)’ genoemd.

Dit is inderdaad een (éénmalige) verschrijving in het memo, in alle andere opsommingen in het memo staat het correct: er zijn 3 containers gepland aan de Daver, ondergronds één voor glas en één voor textiel en één semi-ondergronds voor inco en luiers. De reden staat er ook bij, namelijk dat de bestaande bovengrondse papiercontainer aan de Cellendonklaan wordt opgeheven omdat bewoners gebruik kunnen maken van eigen minicontainers voor papier.

 

Kabels en leidingen

Indiener P wenst een verklaring over de niet genoemde lijnen die kabels en leidingen aangeven.

De situatie ter plekke beoordeelt Avri aan de hand van de 19 richtlijnen die in het Memo staan, waaronder een gedetailleerd overzicht van ondergrondse kabels en leidingen. Daarna volgt nog een proefsleuf ter plekke waaruit blijkt hoe de werkelijke toestand onder de grond is. Dit kan namelijk nog afwijken van wat digitaal bekend is. In dit geval was dat laatste niet nodig omdat er ook al andere redenen waren om van de locatie Cellendonklaan af te zien. Een legenda is dus niet nodig.

 

Korte Dorpsstraat

Indiener P vindt de verwijdering van de glascontainer aan de Korte Dorpsstraat verstopt in de tekst en deze plek juist esthetisch ingebed tussen beplanting.

Het is niet verstopt want normaal beschreven en bovendien is op pagina 11 van het memo een hele alinea plus grote foto aan deze alternatieve locatie gewijd. Daar staan ook de redenen dat deze plek niet de voorkeur heeft.

 

Verplaatsing huidige containers

Indiener A geeft aan dat het hem niet duidelijk is op grond van welke informatie deze nieuwe locatie is gekozen en dat er voldoende ruimte lijkt te zijn in de brede groenstrook.

Er is afgelopen jaren meerdere keren overleg geweest vanuit de gemeente met de wijk, school, bewoners en ook met de stichting Avezathen over de plaatsing van afvalcontainers. De gemeente heeft daarna in overleg met Avri besloten dat er geen nieuwe containers aan de Cellendonklaan komen en dat de bestaande bovengrondse worden verwijderd. Enerzijds vanwege de gasleiding waar met graafwerk minimaal 2 meter vandaan gebleven moet worden en anderzijds vanwege bezorgdheid over de verkeersveiligheid op het kruispunt Cellendonklaan/ Kamphofstraat, in verband met de tegenovergelegen basisschool.

Daarom is een nieuwe plek in Kerk-Avezaath gezocht waar tevens een inco-container kan komen.

Meerdere locaties zijn beoordeeld, waarbij de voorgestelde plek nabij Daver nr. 46 als enige geschikte is overgebleven.

Indiener P noemt de hoek Woerd met provinciale weg als optie, maar deze ligt circa 1.500 m vanaf de Cellendonklaan en/of Daver. Het is niet aannemelijk dat gebruikers om enkele luiers/inco’s weg te gooien 3 km gaan lopen of fietsen. Bovendien zet Avri indien mogelijk meerdere containers bij elkaar.

 

Verkeersveiligheid

Beide indieners voeren punten aan over voetgangers, het trottoir, fietsers, rolstoel- en rollatorgebruikers, aanrijdend en vertrekkend verkeer en achteruitrijdende en kerende auto’s, die allemaal tot verkeersonveiligheid zouden leiden. Tevens wordt door indiener A verondersteld dat de inzamelauto bij het dorpshuis zal keren en doet het bestuur aannames over glas op straat.

 

Zowel de inzamelauto als bewoners die per auto komen kunnen gewoon keren door de rotonde te nemen die slechts 35m verderop ligt. Zowel fietsers, voetgangers als automobilisten zullen op het moment van ledigen van de containers langs de inzamelauto kunnen gaan (die op de dan verlaagde stoep naast de rijbaan staat, niet erop). Brede bestelwagens of vrachtwagens zullen er waarschijnlijk wel even achter moeten blijven wachten. Dit is maar enkele keren per week gedurende een paar minuten en een normaal verschijnsel in honderden Nederlandse gemeenten.

De bezoekers en gebruikers van de parkeerplaats van het dorpshuis zelf, inclusief de standhouders elke dinsdag en woensdag van marktkramen met hun voertuigen en aanhangers, veroorzaken of dragen getalsmatig in grotere mate bij aan dezelfde vermeende verkeers(on-)veiligheid, voor zover daar al sprake van is.

De bebouwde kom begint/eindigt precies bij de beoogde locatie, waar ook het fietspad begint en het trottoir stopt. Voor de eventuele wandelaar die de provinciale weg N834 zou willen volgen of oversteken richting de Lutterveldsestraat verandert er hoegenaamd niets.

 

Hygiëne

Beide indieners voeren argumenten aan over de nabijheid van het terras van De Avezathen. Genoemd wordt o.a. dat (bij mooi weer) de gebruikers van het buitenterras, de marktkramen op dinsdag en Bakkerij ’t Stoepje op woensdag last krijgen van stank, ongedierte en gedumpt restafval.

Luiers en incontinentiemateriaal worden door de aanbieder zelf normaal gesproken al dichtgevouwen en met hun eigen plastic kleefstrips dichtgebonden en daarna ook nog in een via Avri verspreid plastic zakje gedaan om ze naar de container te brengen. Dat maakt de kans op stank al minimaal. De afstand van de containers tot het terras is circa 11 meter, waarbij gezegd dient te worden dat de richtlijnen gelden voor afstanden voor woningen en niet voor een horeca inrichting of weekmarkt.

Vanuit de reeds geplaatste inco-containers elders in het Avri gebied komen nauwelijks meldingen van ongewenste geurtjes.

Wij verwachten daarom geen stankoverlast.

 

Bijgeplaatst afval en ongedierte

Als er naast de huidige containers in de omgeving afval wordt bijgeplaatst of grofvuil wordt achtergelaten kan men daarvan melding doen bij Avri en/of handhaving. In de meeste gevallen wordt het afval dan dezelfde of de volgende dag verwijderd.

 

Ongedierte komt niet af op afval in de inco container, glasbak of textielcontainer en kan daar ook niet in komen. Dieren komen af op voedselresten die naast een afvalcontainer staan of op straat liggen, (bijvoorbeeld door verpakkingen met voedselresten, eten op straat of op een markt). Dat gaat over zwerfafval en slecht gedrag van bewoners of bezoekers en niet over deze locatie of het plaatsen van een nieuwe ondergrondse container.

Er is geen enkele reden om afval naast een textiel- of inco-container te plaatsen; de toegang is immers gratis. De inco-containers worden tijdig geledigd op basis van het aantal inworpen dat de container zelf registreert. Als de container circa 70% vol is wordt deze in de eerstvolgende route geleegd.

 

Het komt helaas weleens voor dat op of naast een glascontainer een niet passende ovenschaal, glazen lamp of spiegel wordt gezet, maar dat zal niet opeens toenemen doordat de huidige bovengrondse glascontainer nu verderop ondergronds wordt. Dit heeft te maken met verkeerd aanbiedgedrag van bewoners en staat los van deze locatie of het plaatsen van een nieuwe (ondergrondse) container.

 

Eventuele glasscherven en gemorst afval worden direct rondom de container door de chauffeur opgeruimd.

 

Samengevat verwachten wij daarom geen (toename van) bijgeplaatst afval of ongedierte.

 

Algemeen

Indiener A vindt het plaatsen van de containers een negatief effect hebben op de entree en vergroening van het dorp. Het blijkt onduidelijk of de inco-container nu onder- of bovengronds is.

 

Het bestuur heeft verder de indruk dat er nauwelijks serieuze aandacht is voor hun omstandigheden.

De inco-container noemen wij semi-ondergronds; hij wordt 60 cm ingegraven en steekt dan nog 125 cm boven het maaiveld uit. Ter vergelijking, de ondergrondse glascontainer wordt 325 cm ingegraven en een auto is circa 150 tot 170 cm hoog.

De gemeente en Avri gaan zeer serieus om met signalen en bezwaren van omwonenden. Al ruim voor deze openbare zienswijze procedure is meermaals overleg gepleegd over mogelijke locaties voor afvalcontainers. Ook met vertegenwoordigers van het stichtingsbestuur van De Avezathen en de bewonersvereniging Kerk Avezaath. Daarbij kwamen in grote lijnen dezelfde punten aan de orde.

Dat betekent echter helaas niet dat alle wensen van bewoners of organisaties ook gehonoreerd kunnen worden, omdat Avri en de gemeente met veel meer omstandigheden rekening moeten houden dan die welke de indiener het belangrijkst vindt.

 

Conclusie

De zienswijzen geven geen aanleiding om het voorgenomen besluit te wijzigen. Deze locatie blijft onveranderd.

 

Voor de overige locaties in Buren zijn geen zienswijzen ontvangen.

Naar boven