Aanwijzingsbesluit plaatsing verzamelcontainers West Maas en Waal

Het dagelijks bestuur van Avri

 

Overwegende dat

 

 • het algemeen bestuur van Avri bij gelegenheid van de vaststelling op 16 november 2017 van het Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grondstof en het Projectplan Invoering nieuw afvalbeleid akkoord is gegaan met:

   

  • de inzameling van restafval in verzamelcontainers met toegangscontrole op afstand (richtlijn maximaal 250 meter) van de woning. Van dit besluit worden percelen in het buitengebied uitgezonderd;

  • de ambitie van de gemeenten uit de regio Rivierenland om de hoeveelheid restafval te verminderen;

  • de ambitie om te komen tot meer en betere afvalscheiding;

  • de ambitie om te komen tot een betere kwaliteit van de grondstoffen;

  • het leveren van maatwerk voor huishoudens die vanwege persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om deel te nemen aan de ondergrondse inzameling van restafval;

  • het leveren van maatwerk aan mensen die buiten hun eigen invloedssfeer om veel restafval produceren;

  • met een uitbreiding van de capaciteit voor handhaving om ontwijkgedrag (o.a. bijplaatsingen, dumpingen en vervuiling van herbruikbare stromen) te voorkomen en te bestrijden.

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft om regels te stellen over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de dienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel;

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft het aangewezen inzamelmiddel en inzamelvoorziening inclusief de inzamellocaties vast te stellen waar(in) huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden. Dit gaat in nauwe samenwerking met de gemeente;

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de bevoegdheid heeft om regels op te stellen omtrent het gebruik van inzamelmiddelen en -voorzieningen;

 • het algemeen bestuur van Avri op 19 april 2018 (geactualiseerd bij besluit van 7 juli 2021) heeft besloten de volgende richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen vast te stellen voor:

  de (verkeers)veiligheid, de bereikbaarheid, de fysieke geschiktheid van de locatie en de omgeving, de aanwezigheid van kabels en (riool)leidingen in de bodem, het beperken van overlast en het voorkomen van (milieu)schade, bestaande groen- en parkeervoorzieningen, historische kernen, een doelmatige afvalinzameling en een doelmatige bedrijfsvoering;

 • dit aanwijzingsbesluit alleen betrekking heeft op de inzamellocatie(s) zoals aangeduid op de overzichtskaart/plaatsingsplan in de bijlage behorende bij dit besluit;

 • het algemeen bestuur in zijn vergadering van 7 juli 2021 heeft besloten dat de aanwijzing van de inzamellocaties worden voorbereid conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • belanghebbenden de gelegenheid hebben om tegen de plaatsbepaling van de inzamellocaties, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen.

 • het conceptbesluit van 31 mei tot en met 12 juli 2023 ter inzage heeft gelegen;

 • naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen de voorgenomen locatie Clarissenstraat te Wamel is komen te vervallen;

 • naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen de voorgenomen locatie Fazantstraat is gewijzigd;

 • de overige zienswijzen geen aanleiding tot wijzigingen geven;

besluit:

 

 • 1.

  de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart aan te wijzen als inzamellocatie voor incontinentiemateriaal en luiers:

 •  

  • Leliestraat, Beneden-Leeuwen

  • Fazantstraat, t.h.v. nummer 48

  • Trambaan, Boven-Leeuwen

  • Kerkdwarsstraat, Altforst

  • Van der Capellenstraat, Appeltern

  • Doctor Buijsstraat, Maasbommel

  • Burg. Baltussenplein, Alphen

  • Frans Halsemaplein, Dreumel

bepaalt:

 

 • -

  dat het bovenstaande besluit wordt bekend gemaakt.

namens het dagelijks bestuur van Avri

de voorzitter

J.P. Neven

23 augustus 2023, Geldermalsen.

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Naar boven