Tijdelijk addendum op de beleidsregels energietoeslag 2022 voor extra ondersteuning energiekosten middeninkomens

Het dagelijks bestuur van Zaffier

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat

 

het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden aanvragers met een middeninkomen in aanmerking kunnen komen voor extra ondersteuning in de energiekosten;

 

het daarom wenselijk is voor dit doel een tijdelijk addendum vast te stellen op de beleidsregels energietoeslag 2022;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen het tijdelijk addendum op de beleidsregels energietoeslag 2022 voor extra ondersteuning energiekosten middeninkomens.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de alleenstaande die de extra ondersteuning aanvraagt, dan wel de samenwonenden die deze gezamenlijk aanvragen of ontvangen;.

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zaffier;

 • c.

  inkomen inwoners: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 7.1.1 van de Beleidsregels sociaal domein gemeente Bergen;

 • d.

  peildatum: datum aanvraag;

 • e.

  adres: een maar één keer voorkomende combinatie van adresgegevens wat bestaat uit straatnaam, huisnummer (eventueel met toevoeging), postcode en plaatsnaam;

 • f.

  wet: Participatiewet;

 • g.

  Zaffier: Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest.

Artikel 2 Werkingssfeer beleidsregels

 • 1.

  De werkingssfeer van deze tijdelijke beleidsregels is beperkt tot de inwoners van de gemeente Bergen.

 • 2.

  Inwoners van een deelnemende gemeente aan Zaffier niet genoemd in lid 1 zijn uitgesloten van het recht op extra ondersteuning in de energiekosten.

Artikel 3: Doelgroep extra ondersteuning energiekosten middeninkomens

 • 1.

  De extra ondersteuning is bedoeld voor een aanvrager met een inkomen tussen 120% en 150% van de geldende bijstandsnorm.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  De aanvrager heeft een laag inkomen als op peildatum het in aanmerking te nemen inkomen tussen de 120% en 150% van de toepasselijke bijstandsnorm is.

 • 4.

  Tot een aanvrager wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • d.

   is ingeschreven in de BRP als ingezetene met enkel een briefadres;

  • e.

   kostendelende medebewoner is of niet als kostendelende medebewoner volgens artikel 19a lid 1 van de wet meetellende medebewoner is aan te merken en die geen energierekening op zijn naam heeft staan of waarvan niet op basis van een al eerder bestaande overeenkomst de energierekening aan hem wordt doorberekend.

 • 5.

  Aanvrager die de energietoeslag 2022 heeft ontvangen heeft geen recht op de extra ondersteuning energiekosten middeninkomens.

 • 6.

  Er wordt per uniek adres maximaal één keer een bedrag verstrekt zoals genoemd in artikel 4 van deze beleidsregels.

Artikel 4 Hoogte van de extra ondersteuning

De hoogte van de extra ondersteuning is eenmalig € 190,00.

Artikel 5: Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt (digitaal) ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 december 2023.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor de extra ondersteuning kan het dagelijks bestuur, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor de extra ondersteuning, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie en werken terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2024.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Tijdelijk addendum op de beleidsregels energietoeslag 2022 voor extra ondersteuning energiekosten middeninkomens.

Aldus vastgesteld op 11 mei 2023

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Zaffier

F. Ruiten

Vice voorzitter

J. Mokveld

Secretaris

Naar boven